แนวทางการพัฒนาครูไทยโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพ ฯ ตามมาตรฐานเทคโนโลยีการศึกษาสำหรับครู

  • ภูริวัจน์ โรจน์วิรุจน์
  • นันทรัตน์ เจริญกุล
Keywords: TEACHER DEVELOPMENT/ EDUCATIONAL TECHNOLOGY STANDARDS FOR TEACHERS

Abstract

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการปฏิบัติงานตามมาตรฐานเทคโนโลยีการศึกษาสำหรับครู ของครูไทยโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ  และ 2) นำเสนอแนวทางการพัฒนาครูไทยโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ ตามมาตรฐานเทคโนโลยีการศึกษาสำหรับครู ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ และสาขา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม และแบบประเมินความเหมาะสมและเป็นไปได้ของ (ร่าง) แนวทางฯ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (M) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) การวิเคราะห์ดัชนีลำดับความต้องการจำเป็น (PNIModified) ฐานนิยม และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา

ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัจจุบันใน​ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และสภาพที่พึงประสงค์ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาลำดับความต้องการจำเป็นสูงที่สุด 3 ด้านแรก ได้แก่ ด้านผู้เรียนรู้ ด้านผู้นำ และด้านผู้ร่วมมือ ตามลำดับ แนวทางการพัฒนาครูไทยโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ ประกอบด้วย 3 แนวทาง ดังนี้                          

1) พัฒนาความเป็นผู้เรียนรู้ด้วยวิธีการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การฝึกอบรมและการฝึกปฏิบัติจริง 2) พัฒนาความเป็นผู้นำด้วยวิธีการเรียนรู้จากพี่เลี้ยง การสอนงานและการฝึกปฏิบัติจริง และ 3) พัฒนาความเป็นผู้ร่วมมือด้วยวิธีการสอนงาน การดูงานนอกสถานที่และการเรียนรู้จากพี่เลี้ยง

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2019-12-09
How to Cite
โรจน์วิรุจน์ภ., & เจริญกุลน. (2019). แนวทางการพัฒนาครูไทยโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพ ฯ ตามมาตรฐานเทคโนโลยีการศึกษาสำหรับครู. An Online Journal of Education, 14(2), OJED1402031 (11 pages). Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/202806