แนวทางการเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองผ่านกิจกรรม Rap battle

  • อดิศร เชิดชูศิลป์
  • ดวงกมล บางชวด
Keywords: Self-esteem, Rap battle

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพและองค์ประกอบของกิจกรรม Rap battle ในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 – พ.ศ.2560 2) วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างเสริมการเห็นคุณค่าในตนเองผ่านกิจกรรมRap battle และ 3) นำเสนอแนวทางการเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองผ่านกิจกรรม Rap Battle โดยใช้เครื่องมือ คือแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ แก่ ผู้จัดการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขัน และผู้ชม Rap battle รวม 495 ท่าน วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รวมถึงการวิเคราะห์เนื้อหา

จากการศึกษาพบว่า หลังจากมีการคัดเลือกผู้เข้าแข่งขัน Rap battle ด้วยการส่งคลิป Audition บนออนไลน์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้มาพบปะ เพื่อร่วมทำกิจกรรมกันในสถานที่จริง โดยสำหรับเวที และสถานที่ดังกล่าว พบว่าค่อยๆถูกขยายเพื่อรองรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีเพิ่มขึ้น และพบว่ามีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพื่อการตัดสิน รวมถึงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าว สำหรับใช้ในเพจออนไลน์ของทางผู้จัด ในส่วนของผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนมากเป็นเพศชาย อายุไม่เกิน 25 ปี ซึ่งโดยรวมมีความเห็นว่า ตนได้รับการเห็นคุณค่าในตนเองจากกิจกรรม Rap battle ผ่านองค์ประกอบการพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองด้านการได้กระทำตามค่านิยมของตนเองมากที่สุด และมีการเห็นคุณค่าในตนเองผ่านองค์ประกอบด้านการปกป้องการเห็นคุณค่าในตนเองน้อยที่สุด ทั้งนี้ผู้วิจัยได้เสนอแนวทางการเสริมสร้างการเห็นคุณค่าฝนตนเองผ่านกิจกรรม Rap battle โดยให้เน้นความสำคัญแก่ 3 องค์ประกอบหลักได้แก่ การจัดตั้งและดูแลชุมชนออนไลน์ การประชาสัมพันธ์ และแนวทางการจัดกิจกรรมที่สามารถเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

อดิศร เชิดชูศิลป์

นิสิตมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดวงกมล บางชวด

อาจารย์ประจำ สาขาวิชาพัฒนศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Published
2019-07-24
How to Cite
เชิดชูศิลป์อ., & บางชวดด. (2019). แนวทางการเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองผ่านกิจกรรม Rap battle. An Online Journal of Education, 14(2), OJED1402002 (15 pages). Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/205285