การดำเนินการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวิษณุพัฒน์

  • พรนภัส พุ่มโพธิ์
  • ปนัฐษรณ์ จารุชัยนิวัฒน์

Abstract

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาการดำเนินการจัดการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวิษณุพัฒน์ (นามสมมุติ)  3 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดการเรียนรู้ และ ด้านคุณภาพเด็ก กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้บริหาร จำนวน 1 คน ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 5 คน และผู้ปกครอง จำนวน 18 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 24 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา แจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

          ผลการวิจัย พบว่า 1) ด้านการบริหารจัดการ พบว่า ผู้บริหารมีวิธีการจัดทำแผนงานและมีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ มีการกำหนดคุณสมบัติและอัตราส่วนของผู้ดูแลเด็กอย่างชัดเจน 2) ด้านการจัดการเรียนรู้ พบว่า ผู้ดูแลเด็กไม่มีการจัดทำแผนการสอน มีวิธีการจัดการเรียนตามรูปแบบ 6 กิจกรรมหลัก ที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ 3) ด้านคุณลักษณะเด็ก พบว่า ผู้ปกครองมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะเด็กโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านสติปัญญา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (M = 4.37) รองลงมาคือ ด้านร่างกาย (M = 4.20) ด้านอารมณ์จิตใจ (M = 4.19) และด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม (M = 4.08) ตามลำดับ

Downloads

Download data is not yet available.

References

กระทรวงศึกษาธิการ. (2560). หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพมหานครฯ: ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.
คณะกรรมการคุณภาพบริการและส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด - 5 ปี. (2553). หลักการใช้คู่มือส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด – 5 ปี สำหรับบุคลากรสาธารณสุขและบุคลากรทางการศึกษา
(พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ: สถาบันราชานุกูล.
จงจิตต์ ฤทธิรงค์ และ สุภรต์ จรัสสิทธิ์. (2560). สถานเลี้ยงเด็กในบริบทสังคมเมือง: พัฒนาการเพื่อความมั่นคงของชาติ (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เดือนตุลา. สืบค้นจาก
https://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsrbeta/FileUpload/PDF/Report-File-541.pdf
ประคอง กรรณสูต. (2542). สถิติเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์. (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปรารถนา โกวิทยางกูร. (2558). การพัฒนาทักษะการประเมินการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของครูผู้สอนในระดับปฐมวัยในจังหวัดลําปาง. (สารนิพนธ์). มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, ลำปาง
ภาคิม จิรจตุรพรกุล. (2560). แนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ. (วิทยานิพนธ์).
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, เชียงใหม่.
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย. (2557). คู่มือสำหรับพ่อแม่เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการดูแลและพัฒนาเด็ก ตอน วัยเด็กเล็ก 0-3 ปี.
กรุงเทพมหานครฯ: ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย.
สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ. (2555). มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ : คู่มือการดำเนินงานตามมาตรฐาน (พิมพ์ครั้งที่ 2 ). กรุงเทพมหานครฯ:
ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. (2550). นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัย (0-5 ปี) ระยะยาว พ.ศ. 2550-2559 (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพมหานครฯ:
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.ที.ซี.คอมมิวนิเคชั่น.
อนุรักษ์ มาสเนตร. (2559). ศึกษาการดำเนินการบริการด้านการศึกษาตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรมอนามัย ของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ในเขตบางซื่อ.(สารนิพนธ์).
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพมหนคร.
Araujo, C. M. , Dormal, M. & Schady, N. (2017). Child Care Quality and Child Development. IDB Inter – American Development Bank , 34, Abstract. DOI: 10.18235/0000664
Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/316108843_Child_Care_Quality_and_Child_Development
Decker A. , Decker R. & Freeman K. . (2016). Planning and Administering Early Childhood Programs, 11th Edition.
Published
2019-12-27
How to Cite
พุ่มโพธิ์พ., & จารุชัยนิวัฒน์ป. (2019). การดำเนินการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวิษณุพัฒน์. An Online Journal of Education, 14(2), OJED1402055 (11 pages). Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/218634

Most read articles by the same author(s)