ภาวะผู้นำที่เอาใจใส่ของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย: กรณีศึกษาโรงเรียนสัจจพิทยา

  • ดารญา ตันตินีรนาท
  • ธีรภัทร กุโลภาส

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาภาวะผู้นำที่เอาใจใส่ของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดมูลนิธิแห่งสภา

คริสตจักรในประเทศไทย ใช้การวิจัยแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ระเบียบวิธีวิจัยกรณีศึกษา (Case study research) โดยศึกษาโรงเรียนต้นแบบจำนวน 1 โรง เลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) แหล่งข้อมูลในการศึกษา คือ 1) แหล่งบุคคล ได้แก่ ผู้บริหาร 1 คน ครู 1 คน นักเรียน 1 คน 2) เอกสาร 3) การสังเกต เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ  1) แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 2) แบบบันทึกข้อค้นพบจากเอกสารและการสังเกต แล้วจึงนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์แยกประเด็น และนำเสนอภาวะผู้นำที่เอาใจใส่ของผู้บริหารโรงเรียนตามวิสัยทัศน์การศึกษา ของสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารของโรงเรียนที่ศึกษามีภาวะผู้นำที่เอาใจใส่ ดังนี้   1) ภาวะผู้นำที่เอาใจใส่ตนเอง (Caring for self) ผู้บริหารมีการพัฒนางานทั้งด้านวิชาการและบุคลากรโดยใช้หลักศาสนาในการครองตนและการทำงานตามหลักข้อเชื่ออย่างเหมาะสม พัฒนาบุคลิกภาพโดยมีบุคคลต้นแบบ การบริหารเวลาในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสม การจัดการความเครียด 2) ภาวะผู้นำที่เอาใจใส่ผู้ปฏิบัติงาน (Caring for staff)  การให้ขวัญกำลังใจและชมเชยในการทำงาน การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ปฏิบัติงาน สอบถามความต้องการการพัฒนาความก้าวหน้าและความสามารถในการปฏิบัติงาน มีการสอนในระหว่างปฏิบัติงาน การเอาใจใส่ในการปฏิบัติงาน ความเป็นอยู่และครอบครัว การ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 3) ภาวะผู้นำที่เอาใจใส่ผู้รับบริการ (Caring for client) ผู้บริหารมีการตระหนักและให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาการดูแลนักเรียนทั้งด้านกายภาพโดยการดูแลความปลอดภัย ไม่คุกคามนักเรียนด้านกาย วาจา ใจ การติดตามปัญหาและความต้องการของนักเรียน การติดตามกำกับดูแลให้ครูผู้สอนปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการศึกษา

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2019-08-07
How to Cite
ตันตินีรนาทด., & กุโลภาสธ. (2019). ภาวะผู้นำที่เอาใจใส่ของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย: กรณีศึกษาโรงเรียนสัจจพิทยา. An Online Journal of Education, 14(2), OJED1402048 (12 pages). Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/232051

Most read articles by the same author(s)

> >>