ผลการจัดกิจกรรมศิลปะตามแนวคิดของแฮร์โรว์ที่มีต่อความสามารถในการปั้น ของเด็กอายุ 9-11 ปี EFFECTS OF ART ACTIVITIES MANAGEMENT TOWARDS HARROW’S THEORY ON ABILITIES OF CLAY MODELING OF CHILDREN AGED 9-11 YEARS OLD.

Authors

  • สุมิตรา อุ่นเปีย นิสิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ขนบพร วัฒนสุขชัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Keywords:

กิจกรรมศิลปะ, แนวคิดของแฮร์โรว์, ความสามารถในการปั้น, ART ACTIVITIES, HARROW EMPHASIZING, MODELING SKILLS

Abstract

           การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมศิลปะตามแนวคิดของแฮร์โรว์ที่มีต่อความสามารถในการปั้นของเด็กอายุ 9-11 ปี เป็นการจัดกิจกรรมศิลปะโดยใช้แนวคิดการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ 6 ขั้น ได้แก่ ขั้นสะท้อนการเคลื่อนไหว ขั้นพื้นฐานการเคลื่อนไหว ขั้นการรับรู้ ขั้นการปฏิบัติกิจกรรม ขั้นทักษะการเคลื่อนไหว และขั้นปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมชาติ  สมมติฐานของการวิจัย คือ เด็กที่ทำกิจกรรมศิลปะตามแนวคิดของแฮร์โรว์จะมีความสามารถในการปั้นสูงกว่าก่อนทำกิจกรรมศิลปะอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นเด็กอายุ 9-11 ปี จำนวน 20 คน ใช้วิธีเลือกแบบเจาะจงจากโรงเรียนราชินีบน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แบบประเมินความสามารถในการปั้น 2) แบบประเมินการจัดกิจกรรมศิลปะ ซึ่งพัฒนามาจากแนวคิดของแฮร์โรว์ 3) แบบสังเกตพฤติกรรม 4) แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมศิลปะตามแนวคิดของแฮร์โรว์  วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test)

            ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับความสามารถในการปั้นของเด็ก 9-11 ปี หลังทำกิจกรรมศิลปะตามแนวคิดของแฮร์โรว์สูงกว่าก่อนทำกิจกรรมศิลปะอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05  2) เมื่อทำกิจกรรมศิลปะตามแนวคิดของแฮร์โรว์แล้วพบว่า เด็กมีทักษะสูงสุดในขั้นพื้นฐานการเคลื่อนไหว ( = 5.00)  3) พฤติกรรมที่ปรากฏระหว่างการปฏิบัติกิจกรรมศิลปะมากที่สุด คือ พฤติกรรมที่แสดงออกให้เห็นเกี่ยวกับอารมณ์ ได้แก่ การแสดงให้เห็นถึงความสนใจ กระตือรือร้น (  = 4.97) และ 4) เด็กมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมศิลปะตามแนวคิดของแฮร์โรว์อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.74) โดยต้องการปั้นคน สัตว์ และสิ่งของที่ประกอบเป็นเรื่องราว เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หรือสถานที่สำคัญต่างๆ และการจัดกิจกรรมปั้นทำให้เด็กเกิดความสนใจในการวาดภาพเพิ่มมากขึ้นด้วย นอกจากนี้ยังมีข้อสังเกตที่พบเพิ่มเติม คือ เด็กมีการวาดภาพเปรียบเทียบกับการปั้น มีการปั้นในลักษณะของการแก้ปัญหา มีการปั้นโครงสร้างและตกแต่งฐานของชิ้นงานเพื่อให้สามารถตั้งผลงานได้อย่างมั่นคงแข็งแรง มีการตกแต่งรายละเอียดที่แสดงให้เห็นถึงความรู้สึกบนใบหน้าคน มีการแสดงให้เห็นเกี่ยวกับลักษณะของอารมณ์ ท่าทางการเคลื่อนไหวแบบต่างๆ และแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปั้นด้านต่างๆได้อย่างสมบูรณ์

 

The objective of this research was to study the effects of art activities management towards Harrow’s theory on abilities of clay modeling of children aged 9-11 years old. The art activities were managed by using the psychomotor of Harrow’s theory: six stages from reflex movements, basic fundamental movement, abilities, physical abilities, skilled movements, and non-discursive communication. The hypothesis of this research was that, after the teaching of art abilities management towards Harrow’s theory, the children’s clay modeling abilities would be higher than before at the significance level of .05.  The purposive sampling was 20 children aged 9-11 years old from Rajinibon School. The research instruments were: 1) the criteria of clay modeling abilities; 2) the criteria of art activities management based on Harrow’s theory; 3) the observation form; 4) the questionnaire on art activities for children of art activities management towards Harrow’s theory. Data were analyzed by mean, standard deviation, and t-test.

            The result found that: 1) children’s abilities in clay modeling were higher than before participating in art activities at a significant level of 0.05; 2) children had the highest abilities in the basic fundamental movement at the highest level ( = 4.92); 3) children show emotional behavior such as interest in clay modeling activities, and are enthusiastic to do activities ( = 4.97);  4) children are satisfied with art activities at the highest level ( = 4.74) and would like to model humans, animals, and other things to illustrate a story, event, or important places. In addition, there are an increasing number of children interested in drawing. Moreover, the observations show the details as follows: children compared drawing and modeling, modeling with problem solving skills, modeling with structure and decorated clay modeling based on concrete and strength, detailing emotions on the human face, modeling emotional movement and showing the abilities of modeling skills perfectly.

Downloads

How to Cite

อุ่นเปีย ส., & วัฒนสุขชัย ข. (2014). ผลการจัดกิจกรรมศิลปะตามแนวคิดของแฮร์โรว์ที่มีต่อความสามารถในการปั้น ของเด็กอายุ 9-11 ปี EFFECTS OF ART ACTIVITIES MANAGEMENT TOWARDS HARROW’S THEORY ON ABILITIES OF CLAY MODELING OF CHILDREN AGED 9-11 YEARS OLD. An Online Journal of Education, 9(1), 458–472. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/34808