ผลการใช้กระบวนการให้การศึกษาผู้ปกครองแบบกลุ่ม ที่มีต่อการส่งเสริมวินัยในตนเองแก่เด็กวัยอนุบาล

Authors

  • ณปภัช จึงแย้มปิ่น สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • อ.ดร.ปัทมศิริ ธีรานุรักษ์ จารุชัยนิวัฒน์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาควิชาการหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Keywords:

กระบวนการให้การศึกษาผู้ปกครองแบบกลุ่ม, การส่งเสริมวินัยในตนเอง, เด็กวัยอนุบาล, GROUP PARENT EDUCATION PROCESS, PROMOTING SELF – DISCIPLINE, PRESCHOOLER

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการใช้กระบวนการให้การศึกษาผู้ปกครองแบบกลุ่มที่มีต่อการส่งเสริมวินัยในตนเองแก่เด็กวัยอนุบาลใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการปฏิบัติต่อเด็กด้วยความเข้าใจ ด้านการสร้างความไว้วางใจ ด้านการเป็นแบบอย่าง และด้านการใช้วิธีการเชิงบวก ตัวอย่างประชากร คือ ผู้ปกครองนักเรียนอายุ 3-6 ปี ที่กำลังศึกษาในภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนอนุบาลธีรานุรักษ์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 10 คน ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง 8 สัปดาห์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับพฤติกรรมการส่งเสริมวินัยในตนเองสำหรับเด็กวัยอนุบาล วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา กระบวนการให้การศึกษาผู้ปกครองแบบกลุ่ม ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 การสร้างความเข้าใจร่วมกัน  ขั้นที่ 2 การปฏิบัติการ และขั้นที่ 3 การสรุปการเรียนรู้

ผลการวิจัย พบว่า หลังการทดลอง  ผู้ปกครองมีคะแนนพฤติกรรมการส่งเสริมวินัยในตนเองแก่เด็กวัยอนุบาลสูงกว่าก่อนทดลอง โดยมีคะแนนพฤติกรรมการส่งเสริมวินัยในตนเองแก่เด็กวัยอนุบาลในด้านการใช้วิธีการเชิงบวกเพิ่มขึ้นมากที่สุด รองลงมา คือด้านการเป็นแบบอย่าง ด้านการสร้างความไว้วางใจ และด้านการปฏิบัติต่อเด็กด้วยความเข้าใจ ตามลำดับ    

          The purposes of this research were to study on effects of using group parent education process in promoting self-discipline for preschoolers in 4 aspects include treating children with understanding, building trust, modeling and using positive methods. The samples were 10 parents of preschool children age’s three to six in the second semester of academic year 2014 from Teeranurak kindergarten under the Office of the Private Education. The research instrument was the evaluation form for parents’ behavior in promoting self-discipline for preschool. The group parent education process consists of 3 steps, builds common understanding, operations and summary of learning.  The data was statistically analyzed by using the mean, standard deviation and content analysis.

The research findings were as follows after the experiment, the parent had higher score in promoting self-discipline for preschooler than before the experiment. Considering of parent’ behavior in promoting self-discipline for preschooler was using positive method the highest, followed by the modeling, the building trust and treating children with understanding respectively.

Downloads

How to Cite

จึงแย้มปิ่น ณ., & ธีรานุรักษ์ จารุชัยนิวัฒน์ อ. (2015). ผลการใช้กระบวนการให้การศึกษาผู้ปกครองแบบกลุ่ม ที่มีต่อการส่งเสริมวินัยในตนเองแก่เด็กวัยอนุบาล. An Online Journal of Education, 10(2), 74–86. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/35266