การประเมินความต้องการจำเป็นเพื่อพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพของครูปฐมวัย

Authors

  • ณัฐภัสสร ชื่นสุขสมหวัง
  • ปัทมศิริ ธีรานุรักษ์ จารุชัยนิวัฒน์

Keywords:

การประเมินความต้องการจำเป็น, สมรรถนะทางวิชาชีพ, ครูปฐมวัย, NEEDS ASSESSMENT, PROFESSIONAL COMPETENCY, EARLY CHILDHOOD TEACHER

Abstract

   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพของครูปฐมวัย 3 ด้าน ได้แก่ การสอน การพัฒนาตนเอง และคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 2) จัดลำดับความต้องการจำเป็นเพื่อพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพของครูปฐมวัย และ 3) เสนอแนะแนวทางการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพของครูปฐมวัย ตัวอย่างประชากรคือ ครูปฐมวัยในกรุงเทพมหานคร จำนวน 374 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามและแนวคำถามการประชุมกลุ่ม ผลการวิจัยพบว่า 1) ค่าเฉลี่ยของการปฏิบัติในการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพของครูปฐมวัยทั้งสภาพที่เป็นจริงและสภาพที่ควรจะเป็นมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกด้าน คือ ด้านการสอน ได้แก่ การจัดการเรียนการสอน การประเมินพัฒนาการ และการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน ด้านการพัฒนาตนเอง ได้แก่ การศึกษาหาความรู้ การวิจัยในชั้นเรียน และการทำงานเป็นทีม ด้านคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ได้แก่ การประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ และการมีวินัยและความรับผิดชอบ แสดงว่าครูปฐมวัยมีความต้องการจำเป็นเพื่อพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพทุกด้าน 2) ด้านที่มีความต้องการจำเป็นมากที่สุดคือ การพัฒนาตนเอง รองลงมาคือ การสอน และคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ตามลำดับ โดยด้านการพัฒนาตนเอง คือการวิจัยในชั้นเรียนมีความต้องการจำเป็นมากที่สุด ด้านการสอน คือการจัดการเรียนการสอน และการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนมีความต้องการจำเป็นมากที่สุด ด้านคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ คือความรักและศรัทธาในวิชาชีพมีความต้องการจำเป็นมากที่สุด 3) แนวทางการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพของครูปฐมวัยที่สำคัญที่สุดจำแนกตามความต้องการจำเป็นมากที่สุดของแต่ละด้าน ดังนี้ การวิจัยในชั้นเรียนคือ การสนับสนุนของผู้บริหาร การจัดการเรียนการสอนคือ การจัดอบรมให้ความรู้และติดตามผลจากหน่วยงานต้นสังกัด การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนคือ การส่งเสริมนโยบายการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ด้านความรักและศรัทธาในวิชาชีพคือ การส่งเสริมให้ครูรักและตระหนักในอาชีพครู

The objectives of this research were 1) to study the needs of early childhood teachers’ to develop professional competence in three areas: teaching, self-development, and morality and ethics,2 ) to prioritize needs to develop early childhood teacher’s professional competency and 3) to propose approaches to develop early childhood teachers’ professional competency. The participants were 374 early childhood teachers in Metropolitan Bangkok. Research instruments employed to collect the quantitative data included a mail-in questionnaire while a focus group was conducted to gather qualitative data. The research findings were as follows; 1) The mean scores[C1]  of performance for development of early childhood teachers’ professional competency were as follows: teaching included instructional management, assessment, and collaboration with parents and community. Self-development included studies, classroom action research, and teamwork. Morality and ethics included behavior as a good model, love and faith in career, and discipline and responsibility.2) The most critical needs were for self-development followed by teaching, and moral and ethical development. The most critical need in self-development was classroom action research. The most critical need in teaching was instructional management and collaboration with parents and community The most critical needs in morality and ethics was developing love and faith in their career. 3) The most important approach to develop early childhood teachers’ professional competency in each aspect was as follows: classroom action research with the support of the executive; Instructional management through training and follow-up of the teachers; collaboration with parents and community through policies to promote the involvement of parents. Love and faith in career included promoting the love and awareness of the importance of teaching.

Downloads

How to Cite

ชื่นสุขสมหวัง ณ., & ธีรานุรักษ์ จารุชัยนิวัฒน์ ป. (2014). การประเมินความต้องการจำเป็นเพื่อพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพของครูปฐมวัย. An Online Journal of Education, 9(1), 713–727. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/37268