การวิเคราะห์คุณค่าดนตรีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวคิดของครูดุษฎี พนมยงค์ AN ANALYSIS OF MUSIC FOR DEVELOPING THE QUALITY OF LIFE ACCORDING TO DOOCHSADEE BANOMYONG’S CONCEPTS

  • ธนสรรค์ เกตุพุฒ
  • พรทิพย์ อันทิวโรทัย
Keywords: คุณค่าดนตรี, คุณภาพชีวิต, ดุษฎี พนมยงค์, VALUES OF MUSIC, QUALITY OF LIFE, DOOCHSADEE BANOMYONG

Abstract

งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์คุณค่าดนตรีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวคิดของครูดุษฎี พนมยงค์ โดยใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและวีดิทัศน์ การสังเกต การสัมภาษณ์เชิงลึก โดยมีผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 3 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย จำแนกชนิดข้อมูลและเปรียบเทียบข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า ดนตรีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวคิดของครูดุษฎี พนมยงค์สามารถพัฒนาองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตได้ 3 ด้าน คือ คุณภาพชีวิตด้านจิตใจ คุณภาพชีวิตด้านร่างกาย คุณภาพชีวิตด้านสังคม สังคม โดยลักษณะดนตรีที่ใช้นำมาพัฒนาคุณภาพชีวิตของครูดุษฎี พนมยงค์คือ 1) ดนตรีที่วิทยาศาสตร์สามารถพิสูจน์คุณค่าได้ 2) ดนตรีที่มีคุณธรรม 3) ดนตรีสามารถพัฒนาบุคลิกภาพ 4) ดนตรีที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ 5) ดนตรีที่มีการประพันธ์พื้นฐานที่ดีของตรรกวิทยา  ส่วนปัญหาและอุปสรรคของดนตรีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวคิดของครูดุษฎี พนมยงค์ ได้แก่ ปัจจุบันดนตรีในประเทศไทยยังถูกมองว่าเป็นเรื่องของศิลปะที่ให้คุณค่าเชิงสุนทรียศาสตร์เท่านั้น ดังนั้นดนตรีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตจึงยังไม่ได้รับความใส่ใจจากผู้คนในสังคมเท่าที่ควร อย่างไรก็ตามค่านิยมของดนตรีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงที่พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง เริ่มเกิดกระแสนิยมใช้ดนตรีเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้นตามลำดับ

The objective of this research is to analyze the value of music for developing the quality of life based on the concept of Doochsadee Banomyong. The qualitative data collection consists of articles, videos, observations, and in-depth interviews. Three people are interviewed. Data classification, data comparison, and inductive conclusion are then used to analyze the data. The results shown that Doochsadee Banomyong’s concept of music for developing the quality of life can improve 3 aspects of the quality of life: physical domain, psychological domain, social relationships. The concepts which applied in the quality of life by Doochsadee Banomyong are 1) scientifically proven value of music 2) music with virtue 3) music for personality development 4) publicly accessible music 5) music with logical composition. Problems that are faced in music for developing quality of life according to Doochsadee Banomyong’s concepts is that nowadays, music in Thailand is viewed as an art with recreational value. Thus, music for development of quality of life has not gained much attention from the public. The value of music for development of quality of life, however, is achieving more popularity from the mass and tends to continuously advance into the mainstream.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

ธนสรรค์ เกตุพุฒ

นิสิตมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

พรทิพย์ อันทิวโรทัย

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพัฒนศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

Published
2017-04-21
How to Cite
เกตุพุฒธ., & อันทิวโรทัยพ. (2017). การวิเคราะห์คุณค่าดนตรีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวคิดของครูดุษฎี พนมยงค์ AN ANALYSIS OF MUSIC FOR DEVELOPING THE QUALITY OF LIFE ACCORDING TO DOOCHSADEE BANOMYONG’S CONCEPTS. An Online Journal of Education, 11(4), 1 - 16. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/84186