การพัฒนาลักษณะเฉพาะของแบบวัดทักษะการสื่อสารแห่งศตวรรษที่ 21 ของนิสิตนักศึกษาปริญญาบัณฑิต DEVELOPMENT OF TEST ITEM SPECIFICATIONS OF THE 21st CENTURY COMMUNICATION SKILL SCALES FOR UNDERGRADUATE STUDENTS

  • มุกทราย บวรนิธิกุล
  • โชติกา ภาษีผล
Keywords: ลักษณะเฉพาะของแบบวัด, ทักษะการสื่อสารแห่งศตวรรษที่ 21, TEST ITEM SPECIFICATIONS, THE 21st CENTURY COMMUNICATION SKILL

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาลักษณะเฉพาะและตรวจสอบคุณภาพลักษณะเฉพาะของแบบวัดทักษะการสื่อสารแห่งศตวรรษที่ 21 ของนิสิตนักศึกษาปริญญาบัณฑิต และ 2) เพื่อสร้างแบบวัดและตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดทักษะการสื่อสารแห่งศตวรรษที่ 21 ของนิสิตนักศึกษาปริญญาบัณฑิต ตามลักษณะเฉพาะของแบบวัดฯ ที่พัฒนาขึ้น ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ นิสิตนักศึกษาปริญญาบัณฑิต ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
ของมหาวิทยาลัย ในเขตกรุงเทพมหานครฯ จากการเลือกแบบเจาะจง จึงได้ตัวอย่าง จำนวน 624 คน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบวัดทักษะการสื่อสารฯ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบประเมิน ลักษณะเฉพาะของแบบวัดฯ และแบบวัดทักษะการสื่อสารฯ ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) การพัฒนาลักษณะเฉพาะของแบบวัดฯ ซึ่งมีองค์ประกอบของลักษณะเฉพาะของแบบวัด ได้แก่ วัตถุประสงค์ของการสอบ องค์ประกอบของทักษะการสื่อสารแห่งศตวรรษที่ 21 ของนิสิตนักศึกษาปริญญาบัณฑิต แนวทางการสร้างข้อคำถาม โครงสร้างของแบบวัด รูปแบบของแบบวัด ลักษณะเฉพาะของข้อคำถาม ตัวอย่างข้อคำถาม เกณฑ์การให้คะแนน และเกณฑ์การตัดสินคะแนน มีผลการประเมินคุณภาพในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (Mean=4.15, SD=0.68) 2) แบบวัดทักษะฯ มีรูปแบบข้อคำถามเป็นแบบวัดที่มีรูปแบบผสม ประกอบด้วย ข้อคำถามแบบเลือกตอบ ข้อคำถามแบบเขียนตอบ ข้อคำถามแบบจับคู่ และข้อคำถามแบบวาดภาพ มีคุณภาพของแบบวัดทั้งด้านความตรงเชิงเนื้อหา ความตรงเชิงโครงสร้าง (Chi-square=32.79, df=24, P=0.10853, GFI=0.990, AGFI=0.978, RMSEA=0.024) และความเที่ยงอยู่ในระดับสูง (α=0.810)

The purposes of this research were 1) to develop and verify the quality of the test item specifications of the 21st century communication skill scales for undergraduate students, and 2) to develop and verify the quality of tests that are made from test item specifications. The sample consisted of 624 undergraduate students using purposive sampling. The research instruments were the evaluation form, the test item specifications, and skill tests. The research findings were as follows: 1) Development of test item specifications of the 21st century communication skill scales of the test item specification consisted of the test objectives, components of the 21st century communication skill for undergraduate students, test development guidelines, a table of specifications, the test format, item specification, sample items, scoring criteria, and grading criteria. The quality evaluation result was at a high level (Mean=4.15, SD=0.68). 2) The tests of the 21st century communication skill scales for undergraduate students is mixed-format tests containing multiple-choice items, open-ended question items, matching items and drawing items. The quality of the tests consisted of content validity, construct validity (Chi-square=32.79, df=24, P=0.10853, GFI=0.990, AGFI=0.978, RMSEA=0.024) and reliability was at a high level (α=0.810).

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

มุกทราย บวรนิธิกุล

นิสิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

โชติกา ภาษีผล

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Published
2017-04-24
How to Cite
บวรนิธิกุลม., & ภาษีผลโ. (2017). การพัฒนาลักษณะเฉพาะของแบบวัดทักษะการสื่อสารแห่งศตวรรษที่ 21 ของนิสิตนักศึกษาปริญญาบัณฑิต DEVELOPMENT OF TEST ITEM SPECIFICATIONS OF THE 21st CENTURY COMMUNICATION SKILL SCALES FOR UNDERGRADUATE STUDENTS. An Online Journal of Education, 11(4), 65 - 79. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/84450