การศึกษากรอบแนวคิดคุณลักษณะภาวะผู้นำของผู้อำนวยการโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานศึกษาธิการ เยาวชนและกีฬา กรุงพนมเปญ ในประเทศกัมพูชา THE STUDY OF CONCEPTUAL FRAMEWORK OF LEADERSHIP CHARACTERISTICS OF PRIMARY SCHOOL PRINCIPALS UNDER THE JURISDICTION...

  • สีนา ทอง
  • ปองสิน วิเศษศิริ
Keywords: ภาวะผู้นำใฝ่บริการ, ภาวะผู้นำเปลี่ยนแปลง, กรอบแนวคิดภาวะผู้นำ, SERVANT LEADERSHIP, TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP, CONCEPTUAL FRAMEWORK

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากรอบแนวคิดคุณลักษณะภาวะผู้นำของผู้อำนวยการโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานศึกษาธิการ เยาวชนและกีฬา กรุงพนมเปญ ในประเทศกัมพูชา
การดำเนินงานวิจัยได้แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน 1) การศึกษาปัญหาที่เกี่ยงข้องกับภาวะผู้นำของผู้อำนวยการโรงเรียนได้สังเคราะห์จากเอกสารที่เกี่ยวข้องและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ตาราง ความถี่และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่ามี 24 ปัญหา 2) การศึกษาภาวะผู้นำด้านการบริหารโรงเรียน ได้สังเคราะห์จากแหล่งข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ตาราง ความถี่ และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า มี10 องค์ประกอบ และ 3) การศึกษากรอบแนวคิดคุณลักษณะภาวะผู้นำของผู้อำนวยการโรงเรียน โดยใช้ตาราง ความถี่ และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลที่ได้มา ร่างกรอบแนวคิดครั้งที่ 1 และนำเอาร่างไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ และยืนยันกรอบแนวคิดเป็นขั้นตอนสุดท้าย
ผลการวิจัยพบว่ากรอบแนวคิดการพัฒนาภาวะผู้นำประกอบด้วย 10 องค์ประกอบคือ 1) การให้คุณค่าคนอื่น 2) การพัฒนาคน 3) การสร้างสัมพันธ์ชมชน 4) การแสดงความเป็นจริงของตน 5) การมอบหมายให้มีความเป็นผู้นำ 6) การแบ่งปันความเป็นผู้นำ 7) การสร้างอิทธิผลในเชิงอุดมการณ์ 8) การจูงใจด้วยการสร้างแรงบันดาลใจ 9) การกระตุ้นความคิดให้กับบุคลากร และ 10) การตระหนักถึงความต้องการและความสำคัญของบุคลากรในระดับปัจเจกบุคคลต้องรับ 10 องค์ประกอบของภาวะผู้นำแสดงถึงคุณลักษณะภาวะผู้นำที่มีผลการปฏิบัติงานสูงทางด้านใฝ่บริการและการนำให้มีความสมดุลเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียน

The purpose of this research examines the conceptual framework of leadership characteristics of primary school principals under the jurisdiction of Phnom Penh Municipal Department of Education, Youth and Sport in Cambodia.
The research methodology was divided into 3 phases. Phases 1 is to study of primary school principals’ challenges were synthesized from related documents by using table, frequency and content analysis. The result found the 24 problems. Phase 2 is to study of leadership of school management which was synthesized from related literature sources by using table, frequency and content analysis. The result revealed 10 characteristics of leadership. Phase 3 is to study leadership characteristics of school principals by using table, frequency and content analysis. The result showed 10 characteristics of leadership for the first draft and propose to discuss and confirm by the experts for the final draft.
The findings of the conceptual framework for primary school principals indicated 10 characteristics of leadership included 1) valuing people; 2) developing people; 3) building community; 4) displaying authenticity; 5) providing leadership; 6) sharing leadership; 7) idealized influence; 8) inspirational motivation; 9) intellectual stimulation; 10) individualized consideration. The 10 characteristics of leadership showed high performance of primary school principals in both serving and leading to balance in order to solve problems occurred in schools.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

สีนา ทอง

นิสิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาบริหารการศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปองสิน วิเศษศิริ

อาจารย์ประจำสาขาบริหารการศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและการเป็นผู้นำทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Published
2017-04-25
How to Cite
ทองส., & วิเศษศิริป. (2017). การศึกษากรอบแนวคิดคุณลักษณะภาวะผู้นำของผู้อำนวยการโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานศึกษาธิการ เยาวชนและกีฬา กรุงพนมเปญ ในประเทศกัมพูชา THE STUDY OF CONCEPTUAL FRAMEWORK OF LEADERSHIP CHARACTERISTICS OF PRIMARY SCHOOL PRINCIPALS UNDER THE JURISDICTION. An Online Journal of Education, 11(4), 180 - 196. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/84633