แนวทางการบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ในกลุ่มสุระนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี Guidelines for Educational Opportunity Extension School Management toward Excellence Under...

  • จิรนันท์ วงศ์สุวรรณ
  • ชญาพิมพ์ อุสาโห
Keywords: แนวทางการบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกสู่ความเป็นเลิศ, GUIDELINES FOR EDUCATIONAL OPPORTUNITY EXTENSION SCHOOL MANAGEMENT TO EXCELLENCE

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพ ปัญหา และนำเสนอแนวทางการบริหารโรงเรียนขยายโอกาสสู่ความเป็นเลิศ ประชากรคือ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในกลุ่มสุระนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 2 จำนวน 2 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูลคือ ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ครูหัวหน้ากลุ่มสาระ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประธานกรรมการสถานศึกษา และประธานสภานักเรียน รวมทั้งสิ้น 39 คน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดย ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า1)เมื่อพิจารณาในภาพรวมการบริหารโรงเรียนขยายโอกาสสู่ความเป็นเลิศมีสภาพปฏิบัติมากที่สุด คือหมวดการวางแผนกลยุทธ์ และสภาพปฏิบัติที่น้อยที่สุดมี 2 หมวด คือ (1)หมวดการวัด วิเคราะห์และจัดการความรู้ (2)หมวดการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน 2) ปัญหาในการบริหารมีดังนี้ 2.1) โรงเรียนขาดการทบทวน ติดตาม ตรวจสอบผลการดำเนินงาน ไม่นำผลมาปรับปรุงในการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น 2.2) โรงเรียนไม่มีเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานครูและบุคลากรอย่างชัดเจนและเป็นธรรม ไม่วิเคราะห์ความต้องการอัตรากำลังและไม่มอบหมายงานตามความเหมาะสม ขาดการยกย่องชมเชย 3) แนวทางการบริหาร 3.1) โรงเรียนควรวางแผนกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับบริบทและสถานการณ์ปัจจุบัน 3.2) โรงเรียนควรวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ทบทวนและพัฒนา จัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 3.3)โรงเรียนควรประเมินผลงานครูและบุคลากรอย่างชัดเจนและเป็นธรรม วิเคราะห์อัตรากำลังคน มอบหมายงานอย่างเหมาะสม และยกย่องชมเชยให้กำลังใจ

The purposes of this research were to study the state and problems, and propose guidelines for Educational Opportunity Extension School Management toward Excellence. Population in this research is 2 Educational Opportunity Extension School under Suranarai Group, Chaibadan District, Lopburi. The responders were 39 administrators, teachers and other stakeholders. The research tool was questionnaire. Data were analyzed by frequency, percentage, mean, S.D., and content analysis.
The findings showed that 1) in overview, the most practice is Strategic Planning and the least practice are (1) Measurement Analysis and Knowledge Management (2) Focusing on teacher and staff’s performance 2) The problems are 2.1) Schools do not review, monitor, and evaluate the performance result and do not use the result to improve performance. 2.2) Schools do not have clearly and fairly criteria to evaluate teachers and staffs’ performance, have workforce analysis, assign properly work and have recognition program. 3) Management Guidelines 3.1) Schools should have strategic plan that appropriate for schools’ context and their current situation. 3.2) Schools should analyze performance, review and develop, and use the results for continuous learning process. 3.3) Schools should evaluate teachers and staffs’ performance clearly and fairly. Schools should have workforce analysis and should assign properly work. Also, school should have recognition program.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

จิรนันท์ วงศ์สุวรรณ

นิสิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาบริหารการศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชญาพิมพ์ อุสาโห

อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารการศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Published
2017-04-25
How to Cite
วงศ์สุวรรณจ., & อุสาโหช. (2017). แนวทางการบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ในกลุ่มสุระนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี Guidelines for Educational Opportunity Extension School Management toward Excellence Under. An Online Journal of Education, 11(4), 197 - 210. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/84636