การศึกษาประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนวีรศิลป์ จังหวัดกาญจนบุรี A STUDY OF THE EFFECTIVENESS OF THE ACADEMIC AFFAIRS ADMINISTRATION IN VEERASILP SCHOOL KANCHANABURI PROVINCE

  • ชนัญญา ประสิทธิ์พรพงศ์
  • ชญาพิมพ์ อุสาโห
Keywords: ประสิทธิผล, การบริหารงานวิชาการ, ความสำเร็จ, ความพึงพอใจ, EFFECTIVENESS, THE ACADEMIC AFFAIRS ADMINISTRATION, ACHIEVEMENT, SATISFACTION

Abstract

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการโรงเรียนวีรศิลป์ จังหวัดกาญจนบุรี   ผู้ให้ข้อมูลทั้งหมดจำนวน 111 คน ประกอบด้วย กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล จำนวน 15 คน   คือ ผู้อำนวยการสถานศึกษา  จำนวน  1 คน หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ จำนวน 3 คน  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้จำนวน 8 คน และหัวหน้าสายชั้นระดับปฐมวัย จำนวน 3 คนและกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลคือครูผู้สอนจำนวน 96 คนโดยใช้ตารางการกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม มีลักษณะแบบตรวจสอบรายการ และแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า  ประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนวีรศิลป์ จังหวัดกาญจนบุรี อยู่ในระดับมาก (Mean = 4.46 และ SD = 0.391) เมื่อพิจารณารายด้าน 1) ประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการในภาพรวมและทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยตามการบริหาร พบว่า ด้านการวางแผนมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดและด้านการปฏิบัติตามแผนมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด เมื่อพิจารณาตามงานวิชาการ พบว่าด้านการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ด้านการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 2) ประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการในด้านความสำเร็จพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด โดยพิจารณาตามการบริหาร ด้านการวางแผนมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และด้านการปฏิบัติตามแผนมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด พิจารณาตามงานวิชาการ พบว่า ด้านการจัดการเรียนการสอนมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดและด้านการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 3) ประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการในด้านความพึงพอใจ พบว่าอยู่ในระดับมาก โดยพิจารณาตามการบริหาร ด้านการประเมินผลมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และด้านการวางแผนและการปฏิบัติตามแผนมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ตามงานวิชาการ พบว่า ด้านการจัดการเรียนการสอนมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดและด้านการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด

This research aimed to study the effectiveness of the academic affairs administration of Veerasilp School in Kanchanaburi Province. The total sample size was 111 people, including 1 principle, 3 heads of academic affairs administration, 8 heads of learning departments, 3 heads of kinderten level, and 96 teachers. The instruments used were a checklist and rating scale questionaire. The data were analyzed using frequency distribution, percentage, mean and standard deviation.

The results were as follows: The effectiveness of academic affairs administration in Veerasilp School in Kanchanaburi Province was assessed as high (Mean = 4.46 และ SD = 0.391). 1) The overview of the effectiveness of academic affairs administration was assessed as high. In administration, the mean of planning was highest and implementation was lowest. In academics, the mean of pedagogy was highest and the development of media innovation and technology to education was lowest. 2) The effectiveness of academic affairs administration in achievement was highest. In administration, the mean of planning was highest and implementation was lowest. In academics, the mean of pedagogy was highest and the development of media innovation and technology to education was lowest. 3) The effectiveness of academic affairs administration in satisfication was high. In administration, the mean of evaluation was highest, planning and implementation was lowest. In academics, the mean of pedagogy was highest and the development of media innovation and technology to education was lowest.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

ชนัญญา ประสิทธิ์พรพงศ์
นิสิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาบริหารการศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชญาพิมพ์ อุสาโห
อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารการศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Published
2017-04-26
How to Cite
ประสิทธิ์พรพงศ์ช., & อุสาโหช. (2017). การศึกษาประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนวีรศิลป์ จังหวัดกาญจนบุรี A STUDY OF THE EFFECTIVENESS OF THE ACADEMIC AFFAIRS ADMINISTRATION IN VEERASILP SCHOOL KANCHANABURI PROVINCE. An Online Journal of Education, 11(4), 227 - 242. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/84709