แนวทางการพัฒนาผู้บริหารระดับกลางของโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร ตามแนวคิดการทำงานเป็นทีมที่มีสมรรถนะสูงเพื่อส่งเสริมการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ Guidelines for The Development of Middle-level School Administrators of Private Schools in Bangkok According...

  • ชุณวัฒน์ ปุงบางกระดี่
  • ชญาพิมพ์ อุสาโห
Keywords: แนวทางการพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง, การทำงานเป็นทีมที่มีสมรรถนะสูง, การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์, โรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร, GUIDELINES FOR THE DEVELOPMENT OF MIDDLE-LEVEL SCHOOL ADMINISTRATORS, HIGH PERFORMANCE TEAMWORK, CREATIVE PROBLEM SOLVING SKILLS...

Abstract

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเอกสาร มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษากรอบแนวคิดแนวทางการพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง 2) ศึกษากรอบแนวคิดการทำงานเป็นทีมที่มีสมรรถนะสูง และ 3) ศึกษากรอบแนวคิดการแก้ปัญหา เชิงสร้างสรรค์ โดยใช้การสังเคราะห์จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง เครื่องมือที่ใช้ในเป็นแบบบันทึกข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา และความถี่ จากเอกสารที่เกี่ยวข้องจำนวน 13 ฉบับ

          ผลการวิจัยพบว่า 1) กรอบแนวคิดแนวทางการพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่  1.1) การวางแผน 1.2) การนำแผนสู่การปฏิบัติ และ 1.3) การประเมินผล 2) กรอบแนวคิดการทำงานเป็นทีมที่มีสมรรถนะสูง ประกอบด้วยคุณลักษณะของการทำงานเป็นทีม 6 ประการ ได้แก่ 2.1) ให้ความสำคัญกับผลการปฏิบัติงานของทีม 2.2) สร้างความร่วมมือ และขจัดความขัดแย้ง 2.3) ให้ความสำคัญ และตระหนักในเป้าหมาย 2.4) สร้างวัฒนธรรมเชิงบวก 2.5) เสริมพลังอำนาจแก่ทีม และ 2.6) เป็นแบบอย่างที่ดี และ 3) กรอบแนวคิดการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ 3.1) ทำความเข้าใจถึงความท้าทาย และโอกาส 3.2) ก่อเกิดความคิด 3.3) เตรียมปฏิบัติการ และ 3.4) วางแผนการทำงาน กับ 8 ขั้นตอนย่อย ได้แก่ 4.1) สร้างโอกาส 4.2) ค้นคว้าข้อมูล 4.3) ตีกรอบปัญหา 4.4) ก่อเกิดความคิด 4.5) พัฒนาวิธีการ 4.6) สร้างการยอมรับ 4.7) ประเมินภารกิจ และ 4.8) ออกแบบกระบวนการ

This study was documentary research. The purposes of this research were 1) to study the conceptual framework of Guidelines for The Development of Middle-level School Administrators; 2) to study the conceptual framework of High Performance Teamwork; and 3) to study the conceptual framework of Creative Problem Solving Skills. A documentary synthesis method was used. The research instrument included relevant records. Data were analyzed by content analysis and frequency tables from 13 documentaries.
The finding were as follows: 1) The conceptual framework of Guidelines for The Development of Middle-level School Administrators composed of three stages as follows: 1.1) planning, 1.2) implementation and, 1.3) evaluation; 2) the conceptual framework of High Performance Teamwork composed of six team characteristics as follows: 2.1) focus on collective performance, 2.2) build collaboration out of conflict, 2.3) keep the team focused and informed on its goals, 2.4) create a positive culture, 2.5) empower your team and, 2.6) model your own values; and 3) The conceptual framework of Creative Problem Solving Skills was composed of four main stages as follows: 3.1) understand the challenge, 3.2) generating ideas, 3.3) preparing for action, and 3.4) planning your approach with eight specific stages as follows: 4.1) constructing opportunities, 4.2) exploring data , 4.3) framing problems, 4.4) generating ideas, 4.5) developing solutions, 4.6) building acceptance, 4.7) appraising tasks, and 4.8) designing process.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

ชุณวัฒน์ ปุงบางกระดี่
นิสิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาบริหารการศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชญาพิมพ์ อุสาโห
อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารการศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Published
2017-04-26
How to Cite
ปุงบางกระดี่ช., & อุสาโหช. (2017). แนวทางการพัฒนาผู้บริหารระดับกลางของโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร ตามแนวคิดการทำงานเป็นทีมที่มีสมรรถนะสูงเพื่อส่งเสริมการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ Guidelines for The Development of Middle-level School Administrators of Private Schools in Bangkok According. An Online Journal of Education, 11(4), 262 - 279. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/84714