ความต้องการจำเป็นในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ THE PRIORITY NEEDS TO IN SCHOOLS’STUDENT SUPPORT SYSTEMS OF TREAMPARINYANUSORN SCHOOL

  • สิริยาภรณ์ สว่างจิตร์
  • วลัยพร ศิริภิรมย์
Keywords: ความต้องการจำเป็นในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน, ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน, THE PRIORITY NEEDS TO IN SCHOOLS, STUDENT SUPPORT SYSTEMS OF TREAMPARINYANUSORN SCHOOL

Abstract

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา วัตถุประสงค์ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 2) เพื่อศึกษาความต้องการจำเป็นของการการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ครูในโรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ จำนวน 48 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาคิดเป็นร้อยละ 100 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าดัชนีความต้องการจำเป็น PNIModified

ผลการวิจัย พบว่า 1) สภาพปัจจุบันของการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในภาพรวมและรายด้านส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดคือ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล สภาพที่พึงประสงค์ของการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ด้านการส่งต่อนักเรียน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดคือ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 2) ผลการจัดลำดับความต้องการจำเป็นของการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ พบว่า ด้านที่มีค่าดัชนีความต้องการจำเป็นสูงที่สุด คือ ด้านการส่งต่อนักเรียน รองลงมาคือ ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน และด้านที่มีค่าดัชนีความต้องการจำเป็นต่ำที่สุด คือ ด้านการคัดกรองนักเรียน

This research was conducted using a descriptive research method. The objectives of this research were 1) to study the actual state and the desirable state of the student support systems of Treamparinyanusorn School, and 2) to study the priority needs of student support systems of Treamparinyanusorn School. The population of this study consisted of 48 teachers working at Treamparinyanusorn School. The research instrument used in this study was a 5-level rating scaled questionnaire, and 100% of questionnaires were returned. The data was analyzed by frequency distribution, percentage, mean, standard deviation, and PNI Modified.

            The findings indicate that 1) The actual state of the student support systems of Treamparinyanusorn School were practiced at a high level, both overall and in terms of most specific characteristics. Considering each characteristic, it was found that the highest mean score is prevention and correction of problems. The desirable state of the student support systems of Treamparinyanusorn School in term of the overall and each characteristic was practiced at a highest level. Considering each characteristic, it was found that the highest mean score is forwarding of Students. 2) The priority needs of the student support systems of Treamparinyanusorn School found that the index of the highest index needs forwarding of students, followed by the promotion and development of students and screening of students, respectively.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

สิริยาภรณ์ สว่างจิตร์
นิสิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาบริหารการศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วลัยพร ศิริภิรมย์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารการศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
How to Cite
สว่างจิตร์ส., & ศิริภิรมย์ว. (1). ความต้องการจำเป็นในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ THE PRIORITY NEEDS TO IN SCHOOLS’STUDENT SUPPORT SYSTEMS OF TREAMPARINYANUSORN SCHOOL. An Online Journal of Education, 11(4), 374 - 388. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/84751