การศึกษาความต้องการจำเป็นด้านการนิเทศการสอนครูห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน A STUDY OF INSTRUCTIONAL SUPERVISION NEEDS OF ENRICHMENT FOR SCIENCE, MATHEMATICS AND TECHNOLOGY...

  • เบญจพร แสงเดช
Keywords: ความต้องการนิเทศการสอน, ครูห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี, INSTRUCTIONAL SUPERVISION NEEDS, ENRICHMENT SCIENCE MATHERMATIC AND TECHNOLOGY CLASSROOM TEACHERS

Abstract

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา วัตถุประสงค์การวิจัยในครั้งนี้คือ 1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ขององค์ประกอบและกระบวนการนิเทศการสอนตามความต้องการนิเทศการสอนครูห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน และ 2. เพื่อจัดลำดับความต้องการจำเป็นด้านองค์ประกอบและกระบวนการนิเทศการสอนตามความต้องการนิเทศการสอนครูห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน ประชากรในการวิจัย ได้แก่ ครูห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน จำนวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติบรรยาย ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการใช้เทคนิค Modified Priority Needs Index (PNImodified) ในการจัดลำดับความสำคัญของความต้องการจำเป็น

ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของความต้องการนิเทศการสอนครูห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
(สภาพปัจจุบัน Mean = 3.60, SD = 0.66 และสภาพที่พึงประสงค์ Mean = 4.45, SD = 0.37) โดยองค์ประกอบการนิเทศที่มีลำดับความต้องการจำเป็นสูงสุด คือ การกำหนดกิจกรรมนิเทศ (PNImodified = 0.32) และกระบวนการนิเทศที่มีลำดับความต้องการจำเป็นสูงสุด คือ การประชุมให้ข้อมูลย้อนกลับ (PNImodified = 0.32)  

This study was conducted using a descriptive research method with the aim to study the present state, the desirable state, and the priority needs of instructional supervision needs of enrichment for science, mathematics and technology classroom teachers of Rattanakosinsomphodbangkhunthian school. The population consisted of 40 enrichment science teachers in the school. The research instrument consisted of questionnaires. Quantitative data were analyzed by means of descriptive statistics to acquire frequency, percentage, mean and standard deviation. Use a Modified Priority Needs Index (PNImodified) technique to prioritize the needs.

            The results show that the present state and the desirable state of instructional supervision needs of enrichment science, mathematics and technology classroom teachers of Rattanakosinsomphodbangkhunthian school were at an overall high level. (the present state Mean = 3.60, SD = 0.66 and the desirable state is Mean = 4.45, SD = 0.37) The first priority needs index of element of instructional supervision needs is the supervisory activities (PNImodified = 0.32) and the first priority needs index of process of instructional supervision needs is the Feedback Conference (PNImodified = 0.32).  

 

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

เบญจพร แสงเดช

นิสิตมหาบัณฑิตสาขาวิชานิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Published
2017-04-26
How to Cite
แสงเดชเ. (2017). การศึกษาความต้องการจำเป็นด้านการนิเทศการสอนครูห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน A STUDY OF INSTRUCTIONAL SUPERVISION NEEDS OF ENRICHMENT FOR SCIENCE, MATHEMATICS AND TECHNOLOGY. An Online Journal of Education, 11(4), 402 - 415. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/84759