กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด-19 และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษา ในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy