กลับไปที่รายละเอียดของบทความ The ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดพัทลุง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy