The ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดพัทลุง

ผู้แต่ง

  • ชาญณรงค์ สัจจเทพ นักวิจัยอิสระ
  • ธีรยุทธ ฉิมพิทักษ์ นักวิจัยอิสระ
  • กนิษฐ์ ชาญปรีชญา นักวิจัยอิสระ
  • ไพลิน ไพลิน นักวิจัยอิสระ

คำสำคัญ:

ผลการดำเนินงาน, การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน, ความสามารถทางการแข่งขัน

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดพัทลุงกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และ 2) วิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดพัทลุง โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนจดทะเบียนในจังหวัดพัทลุง ประเภทการผลิตสินค้า จำนวน 215 ตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยมีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.884 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน

ผลวิจัยพบว่า 1) ผลตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพบว่า มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน= 279.512, /df = 1.276, P-value = 0.078, GFI = 0.967, AGFI = 0.954, RMR = 0.027, RMSEA = 0.036 และ CFI = 0.969 และ 2) ผลการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดพัทลุง ได้รับอิทธิพลทางตรงจากปัจจัยการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน และปัจจัยความสามารถทางการแข่งขัน โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.837 และ 0.741 ตามลำดับ และได้รับอิทธิพลทางอ้อมผ่านปัจจัยความสามารถทางการแข่งขัน ซึ่งมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.666 ผลการวิจัยสะท้อนให้ผู้ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนจดทะเบียนในจังหวัดพัทลุงต้องให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน ทั้งในเรื่องการผลิต การตลาด รวมถึงเรื่องการเงินและทุน ซึ่งจะช่วยระดับการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนให้เป็นมาตรฐานระดับสากลและพร้อมต่อการแข่งขันอย่างมีศักยภาพ

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-11-06

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research article)