Return to Article Details กระบวนการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีอาบน้ำคืนเพ็ญ ชุมชนสามเรือน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา Download Download PDF