Return to Article Details ปัจจัยที่มีผลต่อการออกแบบและบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพกรณีศึกษา โรงแรมราคาประหยัดในเขตจังหวัดแนวพื้นที่เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก Download Download PDF