About the Journal

วัตถุประสงค์

             สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการอนุรักษ์ พัฒนา ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มีเป้าหมายสร้างองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม บันทึกและเผยแพร่องค์ความรู้ในศาสตร์สาขาที่เกี่ยวข้อง โดยได้กําหนดให้มีวารสารวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมขึ้นฉบับหนึ่ง คือ “วารสารศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา” เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพด้านศิลปวัฒนธรรมทุกแขนง ตลอดจนสาขาวิชาอื่น ๆที่มีความเชื่อมโยงกัน

ขอบเขตการตีพิมพ์

             วารสารเปิดรับผลงานวิชาการจากนักวิชาการ อาจารย์ นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป โดยเป็นผลงานวิชาการประเภทบทความวิชาการ (academic articles) บทความวิจัย (research articles) บทปริทัศน์หนังสือ (book review) และผลงานสร้างสรรค์ โดยทุกบทความจะได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณที่มีความเชี่ยวชาญในด้านศิลปวัฒนธรรมและมนุษยศาสตร์ กล่าวคือ

            - ศิลปกรรมศาสตร์

            - ศิลปศาสตร์

            - อักษรศาสตร์

            - มานุษยวิทยา

            - วัฒนธรรมศึกษา

            - พิพิธภัณฑสถานวิทยา

            - โบราณคดี

            - สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง

            - เพศวิถี

           - การบูรณาการข้ามศาสตร์ด้านศิลปวัฒนธรรม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กำหนดการตีพิมพ์ปีละ 2 ครั้ง (ราย 6 เดือน)

           - ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม – ธันวาคม)

          - ฉบับที่ 2 (มกราคม – มิถุนายน)