มองอดีตเขียนปัจจุบัน: การใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต ในกวีนิพนธ์ Hi So-Cial ไฮโซ… เชียล ของขวัญข้าว ขวัญเรียมเอย

Authors

  • CHAKRIT KAEWTANKHAM

Abstract

              เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและยังส่งผลต่อวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้คนและสังคม ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้พัฒนาให้ผู้คนทุกกลุ่มเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านระบบอินเทอร์เน็ตในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ เฟซบุ๊ก ไลน์ อินสตราแกรม ทวิตเตอร์ ยูทูบ วอร์ทแอพ เป็นต้น จากการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายได้ทั่วทุกมุมโลก

               เมื่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเปิดโอกาสให้ผู้คนทุกกลุ่มเข้าถึงและเรียนรู้ จึงเกิดพฤติกรรมของผู้ใช้และผลกระทบทั้งด้านดีและลบ ที่ส่งผลต่อตนเอง เพื่อน ครอบครัว และสังคม ซึ่งผลกระทบจากสื่อสังคมออนไลน์จะมีประโยชน์หรือโทษ ย่อมขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานที่จะต้องพิจารณาอย่างเท่าทัน เพราะผลกระทบโดยภาพรวมที่เกิดจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คน โดยเฉพาะเยาวชน เช่น ด้านสังคม การสื่อสาร การแสดงออกถึงตัวตน การเรียน ความบันเทิง การดำเนินชีวิตประจำวัน และสุขภาพ

Downloads

Download data is not yet available.

References

ขวัญข้าว ขวัญเรียมเอย (นามแฝง). Hi! So-Cial ไฮโซ… เชียล. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: Hi So-Cial Team, 2563.

จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์ และคณะ. “พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”. บรรณศาสตร์ มศว., 10(2), 2560, (16-31). สืบค้น 25 ตุลาคม 2564, จากhttp://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/9954, 2560.

ปนัดดา คำมาโฮม และสารภี ขาวดี. “กลวิธีการประพันธ์ในกวีนิพนธ์ของพรชัย แสนยะมูล”.

วิวิธวรรณสาร, 5(2) พฤษภาคม-สิงหาคม 2564, (255-281).

สันติ เล็กสกุล. ผู้ไร้เสียง: คำยืนยันของคายตรี จักรวรตี สปีวาก. กรุงเทพฯ : illuminationseditions, 2561.

อาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล. “การเมืองบนเฟซบุ๊ก: วัฒนธรรม-การเมืองบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ พ.ศ. 2533-2555”. วิทยานิพนธ์สังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555.

Downloads

Published

24-12-2022

How to Cite

KAEWTANKHAM, C. . (2022). มองอดีตเขียนปัจจุบัน: การใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต ในกวีนิพนธ์ Hi So-Cial ไฮโซ… เชียล ของขวัญข้าว ขวัญเรียมเอย. Journal of Suan Sunandha Arts and Culture, 2(2), 89–104. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/artsjournal_ssru/article/view/264194