บทบรรณาธิการแถลง

Main Article Content

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ

Article Details

How to Cite
ผดุงเศรษฐกิจ ผ. ด. . (2022). บทบรรณาธิการแถลง. Journal of Suan Sunandha Arts and Culture, 2(2). Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/artsjournal_ssru/article/view/264198
Section
EDITORIAL