ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการจัดการความรู้ของรัฐสภา

Authors

  • ภาคภูมิ มิ่งมิตร คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Abstract

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยแห่งความสำเร็จในการจัดการความรู้ของรัฐสภาไทย โดยทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวกับปัจจัยแห่งความสำเร็จในการจัดการความรู้ โดยใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูล คือ การใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์เชิงลึก การใช้แบบสอบถามความคิดเห็นหลังการสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม ในการศึกษาครั้งนี้มีกลุ่มตัวอย่าง คือข้าราชการรัฐสภาสามัญที่เป็นนักวิเทศสัมพันธ์ จากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จำนวน 50 คน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยแห่งความสำเร็จที่มีความสำคัญที่สุดในการจัดการความรู้ของรัฐสภา คือ ภาวะผู้นำ / ผู้นำในการจัดการความรู้ ส่วนกลุ่มปัจจัยสำคัญรองลงมา คือ กลยุทธ์องค์การ วัฒนธรรมองค์การ การสร้างเครือข่าย โครงสร้างองค์การและแรงจูงใจ และกลุ่มปัจจัยแห่งความสำเร็จที่มีความสำคัญน้อยที่สุด คือ เทคโนโลยีสารสนเทศ การฝึกอบรม การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การกำหนดมาตรวัด และกระบวนการการศึกษาครั้งนี้ถือเป็นปฐมบทในการศึกษาปัจจัยแห่งความสำเร็จในการจัดการความรู้ของรัฐสภาซึ่งสามารถประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการจัดการความรู้ในหน่วยงานอื่นๆ ได้ต่อไป

Downloads

Published

2018-04-27

How to Cite

มิ่งมิตร ภ. (2018). ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการจัดการความรู้ของรัฐสภา. Business Administration and Management Journal Review, 9(1), 1–16. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/120684

Issue

Section

Special Articles