ทำไมจึงเลือกเรียนบัญชี ?

Authors

  • จรรยา ยอดนิล มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

Abstract

บทความนี้เขียนขึ้นจากการที่ผู้เขียนได้สัมภาษณ์และสนทนากลุ่มอย่างไม่เป็นทางการกับผู้ที่
เลือกเรียนบัญชีในระดับปริญญาตรี เป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุผล
ของการเลือกเรียนบัญชีของตนเองกับผู้ร่วมสนทนา การที่ผู้เขียนหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาเป็นหัวข้อใน
การสนทนาและถ่ายทอดออกมาเป็นบทความนี้เนื่องมาจากการที่ผู้เขียนเป็นผู้หนึ่งที่เลือกเรียนบัญชี และ
ทำงานอยู่ในวงการด้านการศึกษา คลุกคลีกับการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ทางด้านการบัญชี ใน
ระดับปริญญตรีมากว่า 20 ปี มีโอกาสได้พบปะพูดคุยกับผู้ที่เลือกเรียนบัญชีในระดับปริญญาตรีตลอด
ระยะเวลาของการทำงานด้านนี้ พบว่าหลักสูตรการบัญชีเป็นหลักสูตรที่มีผู้เลือกเรียนในลำดับต้น ๆ
อย่างต่อเนื่องยาวนานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แม้แต่ผู้ที่สนใจเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ยังเลือกบัญชี
สำรองไว้ หากพลาดหวังได้รับการปฎิเสธจากทางด้านวิทยาศาสตร์ก็จะเลือกเรียนบัญชีแทน สอดคล้อง
กับผลสำรวจของ NACE (The National Association of Colleges and Employers) ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูล
ชั้นนำเกี่ยวกับสถาบันการศึกษา การคาดการณ์การจ้างงาน และแนวโน้มในตลาดแรงงาน ได้ทำการ
สำรวจในปี 2560 โดยการทำแบบสอบถามกับบริษัทนายจ้างกว่า 169 บริษัท ว่าผู้สำเร็จปริญญาตรีสาขา
ใดที่บริษัทต้องการให้มาร่วมงานมากที่สุด ผลการสำรวจ 5 อันดับแรกพบว่าอันดับที่ 1 ได้แก่ สาขา
การเงิน รองลงมาคือ สาขาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือวิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์ และสาขาวิศวกรรมเครื่องยนต์ ตามลำดับ

References

กฤษณา นิยมมาก. (2561, 25 กันยายน). กรรมการผู้จัดการบริษัท เคแอนด์เค คอฟฟี่ จำกัด. [บท
สัมภาษณ์]
กลุ่มนักศึกษา. (2561, 27 สิงหาคม). ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. [บทสัมภาษณ์]
เกตุนภา ครุอำโพธิ์. (2561, 25 กันยายน). ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท เอ็น.บี. (ไทยแลนด์)
จำกัด. [บทสัมภาษณ์]
จรัญ พานิช. (2561, 25 กันยายน). ผู้จัดการกองฝึกอบรมการขนส่งสินค้า บริษัท การบินไทย จำกัด
(มหาชน). [บทสัมภาษณ์]
นฤมล หลกภิชาติ. (2561, 25 กันยายน). ผู้สอบบัญชีอิสระ. [บทสัมภาษณ์]
นันทนา อัศวเลิศศักดิ์. (2561, 25 กันยายน). อดีตเจ้าหน้าที่ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น
จำกัด (HSBC). [บทสัมภาษณ์]
พัชรินทร์ เรืองสวรรค์. (2561, 25 กันยายน). อดีตพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินชั้นเฟิร์สคลาส บริษัท
การบินไทย จำกัด (มหาชน). [บทสัมภาษณ์]
พันธ์ศักดิ์ พิพัฒน์กรกุล. (2561, 25 กันยายน). ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินโครงการไอ-บิซา บริษัท
ริเวอร์ไซค์การ์เด้นมารีน่า จำกัด. [บทสัมภาษณ์]
พีรพล ภูมิวัฒน์. (2561, 25 กันยายน). กรรมการผู้จัดการ บริษัท สวรรคโลกเสริมวัฒนา จำกัด. [บท
สัมภาษณ์]
รัชนี โชคพันทวี. (2561, 25 กันยายน). ผู้จัดการทั่วไป บริษัท แอ็กกี้ เวย์ จำกัด. [บทสัมภาษณ์]
ราชกิจจานุเบกษา. (2543). พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543, 121 ตอนพิเศษ 65 ก.
สุวดี วิมลรัชตาภรณ์. (2561, 25 กันยายน). อดีตผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
สาขาพุนพิน จังหวัดสุราษฎรานี. [บทสัมภาษณ์]
โสภิณ จิระเกียรติกุล. (2561, 28 กันยายน). ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. [บทสัมภาษณ์]
อรุณี สายสุวรรณนที. (2561, 28 กันยายน). อดีตผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ไทยเจริญประกัน
ชีวิต จำกัด. [บทสัมภาษณ์].
อุษณีย์ (ทิวไผ่งาม) วิสุทธิ์สุรพล. (2561, 28 กันยายน). อดีตผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท
ฟินิกซ์แลนด์ แอนด์กอล์ฟ จำกัด. [บทสัมภาษณ์]
The National Association of Colleges and Employers. (2017, December 20). ปริญญาตรีสาขาใดที่
บริษัทต้องการตัวมากที่สุดในปี 2017 [Online]. Retrieved from https://www.campus.sanook.com

Downloads

Published

2018-12-24

How to Cite

ยอดนิล จ. (2018). ทำไมจึงเลือกเรียนบัญชี ?. Business Administration and Management Journal Review, 10(2), 1–6. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/162227

Issue

Section

Special Articles