The Role of Local Politicians in Managerial in Surin Municipality Surin Province

Authors

  • โรจนินทร์ ศรีปองพันธ์ Surin Rajabhat University
  • จิรายุ ทรัพย์สิน
  • วันชัย สุขตาม

Keywords:

The Role, Local Politicians, Management, Municipality

Abstract

This research aims To study the role of local politicians To study the public opinion
And To study Suggestion the role of local politicians in managerial in surin municipality,
Surin provice. By using a research mixed methodology, The quantitative research, Collect
data from representative people living in surin municipality, Surin provice. 396 person.
Using random sampling a multi-stage. Analysis of the data percentage, mean, standard
deviation, the test hypothesis by t-test and F-test. The qualitative research data from the
Executive Council. And Council President or Vice President of the Council. Alderman and
President of the Community of 20 person, by means of selecting the Purposive Sampling,
Using interview to collect data, The data was content analysis and Category of content, The
research found that: The role of local politicians. The overall average is moderate,
considering it was found that an average in the maximum level is the education system
And promote local culture. The comparison of public opinion. Found that people with
gender and occupation a different, overall difference was statistically, significant at the 0.01,
People with education level and monthly income a different, overall no difference.
Suggestions. The cooperation of the public to separate waste, separate bins by type of waste
and educate the public to separate waste. Should install security cameras (CCTV) cover all

areas. Provide a greater variety of foreign languages. Provide a staff, community volunteers
serve more. Should further strengthen and promote the participation of all communities.
Should control the speed of the car, provide a check stores and restaurants that create
pollution waste to the community.

Author Biography

โรจนินทร์ ศรีปองพันธ์, Surin Rajabhat University

Roajanin Sripongpan, Jirayu Supsin and Wanchai Suktam
Master of Public Administration, Faculty of Humanities and Social Sciences,
Surin Rajabhat University, Thailand

References

กำชัย วันสุข. (2558). ชวาคืนความสวยงามในลำคลองป้องกันปัญหาน้ำท่วม. สืบค้นเมื่อ 10 ธันวาคม
2558, จาก สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์: http://thainews.prd.go.th/website_th/
news/news_detail/TNEVN58052220010006.
จุฑาธิปต์ จันทร์เอียด อังสุมาลิน จำนงชอบ และวุฒิพงษ์ ทองก้อน. (2559). การพัฒนารูปแบบการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยจักรยานของชุมชนบางพลับ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม.
วารสารธุรกิจปริทัศน์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 8(2). 91-108.
เจนยุทธ์ อุ่นเจริญทวีสิน. (2554). ปัญหาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลสมเด็จ
อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์. ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม.
เทศบาลเมืองสุรินทร์. (2558). รายงานการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมือง
สุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ รายงานสรุป สภาพปัญหา ความต้องการ.
สืบค้นเมื่อ 1 กันยายน 2558, จาก เทศบาลเมืองสุรินทร์ เว็บไซต์: http://mosurin.go.th/htm3/
history/history -1.php.
ธเนศ เธียรนันทน์. (2556). ความคิดเห็นของประชาชนต่อผลการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของเทศบาลเมืองท่าช้างอำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี. ปริญญารัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต, วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา.
นกน้อยแห่งโพหัก (นามแฝง). (2558). บทบาทและหน้าที่ของสมาชิกสภาเทศบาล. สืบค้นเมื่อ 1
กันยายน 2558, จาก oknation เว็บไซต์: http://www.oknation.net/blog/nonglek/2011/08/24/
entry-1.
บุญฤทธิ์ เกตุจำนง. (2550). การนำหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ศึกษา
กรณี เทศบาลนครนนทบุรี. ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
มหาวิทยาลัยบูรพา.
บุษกรณ์ กกรัมย์. (2551). การประเมินการบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ
เทศบาลตำบลท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์. ค้นคว้าอิสระรัฐประศาสนศาสตร์, มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม.
ประยุทธ นิราศสูงเนิน. (2558). เทศบาลเมืองสุรินทร์เร่งแก้ปัญหาขยะล้นเมือง. สืบค้นเมื่อ 19 ตุลาคม
2558, จาก sanook เว็บไซต์:
ประวิช นิลวัชรมณี. (2556). การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จังหวัด
สุราษฎร์ธานี. ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น.
พรรณิการ์ กัลยาประสิทธิ์. (2555). บทบาทพนักงานส่วนตำบลกับพัฒนาการทางการเมืองท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดสระแก้ว. ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พระครูวิมลธรรมรักขิต. (2553). บทบาทเทศบาลในการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน
ในเขตเทศบาลตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก. ปริญญารัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยนเรศวร.
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557. ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่ม 131 ตอนที่ 55 ก ราชกิจจานุเบกษา 22 กรกฎาคม 2557
วิชชุกร นาคธน. (2550). การปกครองท้องถิ่นไทย. รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองการปกครอง)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.
วุฒิสาร ตันไชย. (2559). การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
ในพื้นที่แม่สอด: ความเป็นมาและความท้าทาย. วารสารธุรกิจปริทัศน์ คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 8(2). 1-19.
ศักดิ์สุนทร ขาวลาจันทร์. (2558). การปกครองท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาล. คณะรัฐศาสตร์ วิทยาลัย
เฉลิมกาญจนา.
สุเมธ แสงนิ่มนวล. (2556). ต้นแบบการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย.
กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า.
Feldman, Martha and Anne M. Khademian. (2007). The Role of the Public Manager in Inclusion:
Creating Communities of Participation. Governance, 20(2), 305-324.
Taro Yamane. (1960). Statistics : An introductory analysis. Singapore : Harper International
Edition.

Downloads

Published

2018-12-24

How to Cite

ศรีปองพันธ์ โ., ทรัพย์สิน จ., & สุขตาม ว. (2018). The Role of Local Politicians in Managerial in Surin Municipality Surin Province. Business Administration and Management Journal Review, 10(2), 39–54. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/162234

Issue

Section

Research Articles