Impact of the Professionalism of Accountants on Earning Quality

Authors

  • จิราพร กรัดเพ็ชร์ Accounting Department, Faculty of Business Administration and Information Technolog
  • ดารารัตน์ โพธิ์ประจักษ์

Keywords:

Professionalism, Accountant, Earning Quality

Abstract

This research analyzes data of 197 accountants working at the Industrial Estate in
Ayutthaya. The purpose is to find the impact of total professionalism of accountants on earning
quality with a statistical significance level of 0.05 (Sig of F = 0.000 < 0.05). The result shows
that the professionalism of accountants can explain 13.70 (R2 = 0.137) percent of variation in
earning quality. Organization skills show the positive impact on earning quality with a statistical
significance level of 0.01.

Author Biography

จิราพร กรัดเพ็ชร์, Accounting Department, Faculty of Business Administration and Information Technolog

19 Uthong Road, Thawasukri , Phranakhon-Si-Ayutthaya District,
Phranakhon-Si-Ayutthaya Province, 13000.
Rajamangala Univercity of Technology Suvarnabhumi,

References

นันทวรรณ วงค์ไชย. (2552). ผลกระทบของความเป็นมืออาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพที่มีต่อคุณภาพ
การสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในเขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์บัญชีมหาบัณฑิต,
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
บัวจันทร์ อินธิโส. (2552). ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาตนเองกับความเป็นมืออาชีพของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต. วิทยานิพนธ์บัญชีมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
ปิยธิดา สายสุทธิ์. (2554). ผลกระทบของศักยภาพทางนวัตกรรมที่มีต่อความเป็นมืออาชีพและ
ความสำเร็จขององค์กรของสำนักงานบัญชีในเขตภาคกลาง. วารสารการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 3(2), 89-102.
พรพรรณ ทิพย์ธาตุภักดี. (2556). ผลกระทบของความเป็นเลิศทางวิชาชีพบัญชีที่มีต่อประสิทธิผล
การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย. วารสารการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 5(3), 105-118.
รพีพัฒน์ ศรีศิลารักษ์ และประสพชัย พสุนนท์. (2559). การรับรู้บรรยากาศองค์การและพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานประจำสังกัดสายทรัพยากรบุคคลและกำกับ
กิจกรรมองค์การ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน). วารสารธุรกิจปริทัศน์, 8(1), 61-84.
รัตติกาล ทิพยมหิงษ์. (2545). การใช้ตัวชี้วัดประสิทธิภาพของงาน ในการดำเนินงานของสำนักงานคลัง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ลภัสรดา โกมุทพงศ์ และประสพชัย พสุนนท์. (2559). ปัจจัยที่มีผลต่อการสืบทอดกิจการของทายาท
ธุรกิจเพศหญิงในประเทศไทย. วารสารธุรกิจปริทัศน์, 8(1), 105-118.
ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ และ อัจฉรา ชานิประศาสน์. (2545). ระเบียบวิธีการวิจัย. กรุงเทพฯ: พิมพ์ดี
การพิมพ์.
วรศักดิ์ ทุมมานนท์. (2543). คุณรู้จัก Creative Accounting และคุณภาพกำไรแล้วหรือยัง. กรุงเทพฯ:
ไอโอนิค อินเตอร์เทรด รีซอสเซส.
วรศักดิ์ ทุมมานนท์. (2549). มิติใหม่ของงบการเงินและการวิเคราะห์. กรุงเทพฯ: ไอโอนิค อินเตอร์
เทรด รีซอสเซส.
ศรุตยา วงศ์วิเชียรชัย. (2549). ผู้นำเป็นได้ง่ายนิดเดียว. กรุงเทพฯ : ไพบูลย์อ๊อฟเซต.
Ball, C. A. (2000). Integrating Functional Genomic Information into the Saccharomyces Genome
Database. Nucleic Acids Research, 28(1), 77-80.
Bradshaw, M. T., Richardson, S. A., & Sloan, R. G. (1999). Earnings Quality and Financial
Reporting Credibility : An Empirical Investigation. London Business School, 1(1), 1-42.
Chan, K., Chan, L. K. C., Jegadeesh, N., & Lakonishok, J. (2006). Earnings Quality and Stock
Return. Journal of Business, 79(3), 1041-1082.
Fairfield, P. M., & Whisenant, J. S. (2001). Using Fundamental Analysis to Access Earnings
Quality: Evidence from the Center for Financial Research and Analysis. Journal of
Accounting, Auditing & Finance, 16(4), 273-295.
Hair, J., Black, W., Babin, B., Anderson, R., & Tatham, R. (2006). Multivariate Data Analysis. 6th
ed. New Jersey: Pearson Prentice.
Hoy, W.K., & Miskel, C. G. (2001). Educational Administration. 6thed. New York: McGraw-Hill.
Marius Coste Esi. (2013) Performance and Excellence in Defining, Asserting and Concretizing the
Mission of Business Organization. Original Research Article Procardia – Social and
Behavioral Sciences, 92(10), 323-327.
Miriam Jankalová. (2014) Methodical Basis of Business Excellence Status Assessment. Original
Research Article Procardia – Social and Behavioral Sciences, 109(8), 546-551.
Penman, S. H., & Zhang, X. J. (2001). Accounting Conservatism the Quality of Earnings and
Stock Returns. The Accounting Review, 77(2), 237-264.
Yamane, T. (1973). Statistics: An Introductory Analysis. 3rd ed. New York: Harper and Row
Publication.

Downloads

Published

2018-12-24

How to Cite

กรัดเพ็ชร์ จ., & โพธิ์ประจักษ์ ด. (2018). Impact of the Professionalism of Accountants on Earning Quality. Business Administration and Management Journal Review, 10(2), 107–122. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/162257

Issue

Section

Research Articles