ส่วนท้ายเล่ม

Authors

  • สถาพร ปิ่นเจริญ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

Abstract

1.รายละเอียดการเตรียมบทความเพื่อส่งตีพิมพ์ในวารสารธุรกิจปริทัศน์

2.ข้อกำหนดของบทความต้นฉบับ

3.ขั้นตอนการส่งบทความลงวารสารธุรกิจปริทัศน์

4.แบบเสนอบทความ วารสารธุรกิจปริทัศน์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

5.ใบสมัครสมาชิกวารสารวิชาการ ธุรกิจปริทัศน์

6.บทบาทและหน้าที่ของผู้นิพนธ์ (Duties of Authors)

7.บทบาทและหน้าที่ของบรรณาธิการวารสาร (Duties of Editors)

8.บทบาทและหน้าที่ของผู้ประเมินบทความ (Duties of Reviewers)

Downloads

Published

2018-12-24

How to Cite

ปิ่นเจริญ ส. (2018). ส่วนท้ายเล่ม. Business Administration and Management Journal Review, 10(2), 301–312. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/162371