ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Authors

  • Jugkrit Mahoran 450 ม.6 ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130

Keywords:

Return on equity, Dividend yield, Stock Exchange of Thailand

Abstract

This research aims to study factors effecting return on equity listed companies in the Stock Exchange of Thailand. The samples used in the research were listed companies on the Stock Exchange of Thailand. The sampling group use listed companies in the Stock Exchange of Thailand (SET 50) totally 43 firm. The collection data from annual report (56-1) and (56-2) retrospect 5 years. The equipment includes the basic statistics mean and standard deviation. Correlation coefficient analysis and relationship testing by using linear regression analysis to test the hypothesis. The results showed that the price to earnings ratio, price to book value, dividend yield, and return on assets significantly with return on equity. In contrast, size no significantly with return on equity.

References

ดวงกมล วงศ์สายตา. (2559).ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลตอบแทนหลักทรัพย์กลุ่มอสังหาริมทรัพย์หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

ดนัยกานต์ อินทพงษ์. (2553).ปัจจัยที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาการเงิน, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. (2562). สถิติภาพรวมตลาดรายปี. สืบค้นเมื่อ 2 พฤษภาคม 2562, จากข้อมูลตลาด SET.ดัชนีตลาด เว็บไซต์: https://www.set.or.th/set/mainpage.do?language=th&country=TH.Website:https://www.set.or.th/static/mktstat/Market_Statistics_th_TH.xls

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. (2562). ราคาหลักทรัพย์-ดัชนี SET 50. สืบค้นเมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2562, จาก ข้อมูลการซื้อขาย เว็บไซต์: https://www.set.or.th/set/mainpage.do?language=th&country=TH Website:https://marketdata.set.or.th/ mkt/sectorquotation.do?sector=SET50&language=th&country=TH

ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2562). อัตราดอกเบี้ย. สืบค้นเมื่อ 2 พฤษภาคม 2562,จาก สถิติตลาดการเงินเว็บไซต์: ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2562). อัตราดอกเบี้ย. สืบค้นเมื่อ 2 พฤษภาคม 2562,จาก สถิติตลาดการเงินเว็บไซต์: https://www.bot.or.th/Thai/Statistics/FinancialMarkets/InterestRate/Pages/InterestRate.aspx.

รัชนีพร แสนสุรินทร์. (2554).ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการจ่ายเงินปันผลและอัตราการเติบโตของกำไรในอนาคตของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

รัตนา พฤกษามาศวงศ์. (2546).ผลกระทบของการประกาศผลกำไรจากการดำเนินงานต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

วิไลวรรณ ภานุวิศิทธิ์แสง. (2561). ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนของหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร, 13(1), 137-149.

วัชรี อิศวยิ่งเจริญ. (2548). ความสัมพันธ์ระหว่างการจ่ายเงินปันผลกับกำไรของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. วิทยานิพนธ์บัญชีมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สุรเดช จองวรรณศิริ และวิชิต อู่อ้น. (2559). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจลงทุนในหลักทรัพย์ของนักลงทุนบุคคล. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยศิลปากร, 9(3), 1094 – 1107.

อริษา สุรัสโม. (2554).ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับราคาตลาดหลักทรัพย์บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค.วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.

อัมรา พูลสวัสดิ์ และคณะ. (2559). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของนักลงทุนในเขตจังหวัดชลบุรี. วารสารรัชต์ภาคย์, 10(2), 25-36.

Adhikary, B. (2017). Factors Influencing Foreign Direct Investment in South Asian Economies: A Comparative Analysis.South Asian Journal of Business Studies, 6(1), 8-37.

Aloui, M., & Jarboui, A. (2018). The Effects of Corporate Governance on the Stock Return Volatility: During the Financial Crisis. International Journal of Law and Management, 60(2), 478-495.

Ball, R., & Brown, P. (1968). An Empirical Evaluation of Accounting Income Numbers. Journal of Accounting Research, 10(3), 159-178.

Bowerman, B. L., & O’Connell, R. T., (1990).Linear Statistical Models: An Applied Approach.2ndEdition. California: Duxbury Press, Belmont.

Clubb, D. B., & Naffi, M. (2007). The Usefulness of Book-to-Market and ROE Expectations for Explaining UK Stock Returns. Journal of Business Finance & Accounting, 34(1-2), 1-32.

Graham, B. (2009). The Intelligent Investor. New York: HarperCollins.

Menard, S. (1995). Applied Logistic Regression Analysis, Sage university paper series on quantitative application in the social sciences,series no. 106. 2ndEdition. ThousandOaks, CA : Sage.

Myers, R.H. (1990). Classical and modern regression with applications. Boston: PWS-Kent Publishing.

Rebeca, C. C., & Marcio, A. M. (2018). Book-to-Market Ratio, Return on Equity and Brazilian Stock Returns. RAUSP Management Journal, 53(3),324-344.

Ronald, S.L. (2014). The mathematical Propriety of Accounting Measurements and Calculations. The Accounting Review, 10(3), 642-651.

Siriwattanachai, K., & Khamdet, I. (2014). Decision for stock investment of new generations between 18 -48 years in Bangkok. Journal of Finance, Investment, Marketing, and Business Management, 4(1), 521-543.

Downloads

Published

2021-12-23

How to Cite

Mahoran, J. (2021). ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. Business Administration and Management Journal Review, 13(2), 96–107. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/192808

Issue

Section

Research Articles