The Antecedent and Consequent of Migrants Worker Management Capability

Authors

  • พนิดา นิลอรุณ
  • วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์
  • จันทนา แสนสุข

Keywords:

Migrants Worker, Migrants Worker Management Capability, The Antecedent and Consequent

Abstract

The purpose of this paper is to construct the antecedent and consequent of migrant
worker management capability conceptual framework. The study is conducted by using
literature review and then document analysis to construct a conceptual framework. The results indicates that the antecedent consists of migrants worker awareness and diversity management
capability which have an influence on migrants worker management capability, the consequent
consists of human resource management excellence, production efficiency, effective customer
response and organization performance. According to the results of this study the conceptual
framework can be tested for the development of migrant worker management guideline within
the organization that employs migrant workers to display an empirical evidence. Finally, it
would contribute to a better performance of an organization itself

References

ชัชราวรรณ มีทรัพย์ทอง, จิราวรรณ คงคล้ายและเฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน. (2559). การบริหารทรัพยากร
มนุษย์ในศตวรรษที่ 21. วารสารธุรกิจปริทัศน์, 8(1), 183 – 198.
สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว. (2561). สถานการณ์แรงงานต่างด้าว. สืบค้นเมื่อ มกราคม 2561, จาก
สำนักงานบริหารแรงงานต่างด้าวเวปไซต์ : https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/alien_th/
ce9c2d16728683984bb204d53385d7bc.pdf
Anonymous. (2011). Human resource management: Data from Erasmus University Advance Knowledge
in Human Resource Management. United State: Politics and Government Business NewsRx.
Barney, J., Ketchen, D., Jr., & Wright, M. (2011). The future of resource-based theory:
Revitalization or decline. Journal of Management, 37, 1299-1315.
Bayram, N., Uncu, Y., & Bilgel, N. (2007). Job related affective well-being among primary health
care physicians. European Journal of Public Health, 17, 514-519.
Bhattacharya, N., Black, E.L., Christensen T.E., & Mergenthaler, R.D. (2007). Who Trades on Pro
Forma Earnings Information. The Accounting Review, 82, 581-619.
Brown, L. (2008). Language and anxiety: an ethnographic study of international postgraduate students.
Evaluation and Research in Education, 2(3), 75 - 95.
Baum, T., (2012). Migrant Workers in the International Hotel Industry (No. 112),
International Migration Paper. International Labour Office, International Migration Branch.
Sectoral Activities Department.
Cetindamar D, Phaal R & Probert D (2009). Understanding technology management as a dynamic
capability: A framework for technology management activities. Technovation, 29(4), 237–246.
Chris Forde and Robert Mackenzie. (2009). Employers’ Use of Low – Skilled Migrant Workers
Assessing the Implications for Human Resource Management. International Journal of
Manpower, 30(5), 437 – 452.
Chiu, S.-F. and Peng, J.C. (2008). The relationship between psychological contract breach and
employee deviance: the moderating role of hostile attributional style. Journal of Vocational
Behavior, 73(3), 426-433.
Dench S., Hurstfield J. Akroyd K. (2006). Employer’s use migrant labour Summary report.
Brighton : Institute for Employment Studies.
Durrani, A. S. & L. Rajagopal (2016). Restaurant human resource managers’ attitudes towards
workplace diversity, perceptions and definition of ethical hiring. International Journal of
Hospitality Management, 53, 145-151.
Esmaeili. (2012). Strategic Human-Resource Management in a dynamic environment. Scientific and
Technical Information Processing, 39(2), 85 – 89.
Feng, T., Sun, L., Zhu, C., & Sohal, A. S. (2012). Customer orientation for decreasing
timeto-market of new products: IT implementation as a complementary asset. Industrial
Marketing Management, 41(6), 929–939.
Fitzgerald, I. (2007). Working in the UK: Polish Migrant Worker Routes into Employment in the
North-East and North-West Construction and Food Processing Sectors. London:Report for
the Trades Union Congress.
Foley, A., & Fahy, J. (2009). Seeing market orientation through a capabilities lens. European Journal
of Marketing, 43(2), 13–20.
Gimiene, I. (2013). Knowledge management influence on innovation: Theoretical analysis of
organizational factors. Proceedings of the European Conference on Knowledge Management,
2,877 – 885.
Graziano, W.G., Bruce, J.W., Sheese, B.E., Tobin, R.M., (2007). Attraction, personality and
prejudice: Liking none of the people most of the time. Journal Perspective Social
Psychology, 93, 565–582.
Grigoroudis, E., & Siskos, Y. (2010). In Customer satisfaction evaluation: Methods for
measuring and implementing service quality. Springer, p. 72.
Guest, D.E. (2007). Human resource management and industrial relation. Journal of
management studies, 24, 503 – 521.
Howe-Walsh, L., & Schyns, B. (2010). Self-initiated expiration: Implications for HRM. International
Journal of Human Resource Management, 21(2), 260–273.
Jintao Zhan., Xiaoming Li., Xiaoyi Fang., and Qing Xiong. (2009). Discrimination
Experience and Quality of Quality of Life Among Rural-to-Urban migrants in China:
The Mediation Effect of Expectation-reality Discrepancy. Qual Life Res 18: 291 – 300.
Kepes, S., & Delery, J.E. (2007). The Oxford University Press Handbook of Human Resource
Management. Oxford : Oxford University.
Khorasani, A., and Eidi, A. (2010). Applicable training need assessment techniques based on ISO
10015. Tehran: Industrial Research & Training Center of Iran Publications.
Kirca, A. H., Jayachandran, S., & Bearden, W. O. (2005). Market orientation: A metaanalytic
review and assessment of its antecedents and impact on performance. Journal of
Marketing, 69(2), 24–41.
Kuijpers, M.A.C.T., Schyns, B. and Scheerens, J. (2006). Career competencies for career
success. The Career Development Quarterly, 55(2), 168-78.
Liu, H. F., Ke, W. L., Wei, K. K., & Hua, Z. S. (2013). Effects of supply chain integration and
market orientation on firm performance: Evidence from China. International Journal of
Operations & Production Management, 33(3-4), 322–346.
Luhtanen, R., & Crocker, J. (1992). A collective self-esteem scale: Self-evaluation of one’s social
identity. Personality and Social Psychology Bulletin, 18(3).
Madera, J.M. (2013.) Best practices in diversity management in customer service organizations:
an investigation of top companies cited by Diversity Inc. Cornell Hospital Quarterly,
54 (2), 124–135.
Mehta, C. and Theodore, N. (2006). Workplace safety in Atlanta’s construction industry:
institutional failure in temporary staffing arrangement. Working USA, 9, 59-77.
Nath, P., Nachiappan, S., Ramanathan, R., (2010). The impact of marketing capability, operations
capability and diversification strategy on performance: a resource-based view. Industrial
Market Management, 39(2), 317-329.
Papakostas N et al. (2010). Assembly Process Templates for the Automotive Industry. 3rd CIRP
Conference on Assembly Technologies and Systems. Norway: Tapir Uttrykk.
Pugh, S. D., Dietz, J., Wiley, J. W., & Brooks, S. M. (2002). Driving service effectiveness through
employee–customer linkages. Academy of Management Executive 16, 73–85.
Renate Ortlieb & Barbara Sieben. (2010) Migrants employees in Germany: Personnel Structures and
Practice. Equality, Diversity and Inclusion: An International Journal 29 (4): 364 – 379.
Renate Ortlieb and Barbara Sieben. (2013) The Making of Inclusion as Structuration: Empirical
evidence of a multinational company Equality, Diversity and Inclusion: An International
Journal, 33(3), 235 – 248.
Riana Van Den Bergh & Yvonne Du Plessis. (2011). Highly Skilled Migrant Women: A Career
Development Framework. Journal of Management Development, 31(2), 142 – 158.
Richard OC., Murthi BPS., and Ismail K. (2007). The impact of racial diversity on intermediate
and long – term performance: the moderating role of environmental context. Strategic
Management Journal, 28, 1213 – 1233.
Sandra Mattsson, Malin Karlsson, Asa Fast-Berglund and Ida Hansson. (2014). Managing
production complexity by empowering workers: six cases. Variety Management in
Manufactoring 17: 212 – 217.
Schleich H, J JS, Scavarda LF. (2007). Managing Complexity in Automotive Production. ICPR 19th
International Conference on Production Research
Spencer, S., Ruhs, M., Anderson, B., & Rogaly, B. (2007). Migrants lives beyond the workplace:
The experiences of Central and East in the UK. Joseph Rowntree Foundation. Retrieved
January 10, 2017, from: https://www.jrf.org.uk/publications/experiencescentral-and-easteuropean-
migrants-uk.
Subramony, M. (2009). A meta-analytic investigation of the relationship between HRM bundles
and firm performance. Human Resource Management, 48(5), 745–768.
Valenzuela, A. Jr, Theodore, N., Mele ´ndez, E. and Gonzalez, A.L. (2006), On the Corner:
Day Labor in the United States, Los Angeles: UCLA Center for the Study of Urban Poverty.
Yang, Ching-Chow, Yung-Tsan Jou, Lai-Yu Cheng, (2008.) The Development of Integrated CRM
System and Analysis of Implementation among the Service Industries. Proceeding of the
9th Asia Pacific Industrial Engineering & Management System Conference (pp.1076 - 1083).
Indonesia.
Young, G., K. G. Smith, C. M. Grimm, (2000). Austrian and Industrial Organization
Perspectives on Firm-Level. Competitive Activity and Performance Organization
Science, 7(3), 243-254.

Downloads

Published

2019-12-24

How to Cite

นิลอรุณ พ., เจษฎาลักษณ์ ว., & แสนสุข จ. (2019). The Antecedent and Consequent of Migrants Worker Management Capability. Business Administration and Management Journal Review, 11(2), 178–197. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/231105

Issue

Section

Academic Articles