เศรษฐศาสตร์จุลภาค

Authors

  • รุ่งฤดี รัตนวิไล

Abstract

ตำราวิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาค  เรียบเรียงขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าใช้ประกอบการเรียน  โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาทราบถึงการศึกษาส่วนย่อย ๆ ของระบบเศรษฐกิจและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้เป็นความรู้พื้นฐานของการเรียนในระดับที่สูงขึ้นและ

ปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

Downloads

Published

2021-12-23

How to Cite

รัตนวิไล ร. . . (2021). เศรษฐศาสตร์จุลภาค. Business Administration and Management Journal Review, 13(2), 439. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/253451

Issue

Section

Book Review