กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดเรื่องธรรมชาติของตัณหาในพุทธปรัชญาเถรวาทและปรัชญาจารวาก ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF