กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดเรื่องธรรมชาติของตัณหาในพุทธปรัชญาเถรวาทและปรัชญาจารวาก Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy