ความคิดสร้างสรรค์และการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

Main Article Content

สมาน อัศวภูมิ

Abstract

ความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นต่อการทำงานและการดำรงชีวิตของคนเราทุกคน แต่มีความเข้าใจว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นคุณสมบัติและพรสวรรค์เฉพาะบุคคลเท่านั้น แต่ศาสตร์ในปัจจุบัน อธิบายว่าความคิดสร้างสรรค์พัฒนาได้ แต่ทำไมบางสังคมและบางประเทศ ซึ่งก็รวมทั้งประเทศไทยของเราด้วย พบว่าเด็กและเยาวชนมีไอคิวต่ำกว่าเกณฑ์และมีแนวโน้มว่ายิ่งเรียนสูง ยิ่งมีไอคิวต่ำลง การประเมินคุณภาพ การศึกษาก็พบว่านักเรียนขาดความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งน่าจะมีความผิดปกติบางประการ บทความนี้จะพยายาม ทบทวนความเข้าใจในเรื่องนี้ และนำเสนอทางออกเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการแก้ปัญหาเหล่านี้ต่อไป

 

Creativity is considered to be crucial and needed for working and living For all of us. However, misunderstanding led that creativity is qualification and gift preserved for a special genius only. New discovery reveals that creativity could be developed. But at the same time some societies and countries, including our Thailand, children and youths’ IQ is lower than standard and trends to be lower relating to more education. External quality evaluation revealed that students are lack of creativity, which seems to be something wrong. This article aims to review and seek solutions as a starting point to solve these problems.

Article Details

Section
บทความวิชาการ (Academic Article)