การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

Main Article Content

พรมภัทร์ อุดมนิธิภัคนนท์
ประเสริฐ อินทร์รักษ์

Abstract

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์องค์ประกอบการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร 2) เปรียบเทียบองค์ประกอบการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่มีขนาดแตกต่างกัน 3) ยืนยันการเปรียบเทียบองค์ประกอบการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานครที่มีขนาดแตกต่างกัน วิธีดำเนินการวิจัยประกอบด้วย (1) ศึกษาวิเคราะห์ตัวแปรที่เกี่ยวกับการ พัฒนาคุณภาพมาตรฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (2) การวิเคราะห์องค์ประกอบความสัมพันธ์และ (3) การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานยืนยันผลการเปรียบเทียบองค์ประกอบการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานครที่มีขนาดแตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวนโรงเรียน ผู้ให้ข้อมูลคือ ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายการบริหารงาน 205 นักวิชาการหรือผู้รับผิดชอบแทน รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายการบริหารงานบุคคลหรือผู้รับผิดชอบแทน และ ครูผู้สอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง แบบสอบถามความคิดเห็น สถิติที่ใช้ใน การวิจัย คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ การสังเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัยพบว่า

1. องค์ประกอบการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ คือ ด้านการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา การพัฒนาครู การจัดการด้าน งบประมาณ ศักยภาพของผู้บริหาร คุณภาพของผู้เรียน การมีส่วนร่วม การใช้ภาษาในการสื่อสาร การ ตอบสนองความต้องการของชุมชน ผู้ปกครอง แผนการดำเนินงาน

2. ผลการเปรียบเทียบองค์ประกอบและการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานครที่มีขนาดแตกต่างกันทั้ง 3 ขนาด ไม่มีความแตกต่างกันทุกองค์ประกอบ

3. ผลการยืนยันการเปรียบเทียบองค์ประกอบการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานครที่มีขนาดแตกต่างกัน ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ มีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถูกต้อง และใช้ประโยชน์ได้จริง สอดคล้องกับทฤษฎีและกรอบแนวคิดการวิจัย

 

The Qualitative Development of Standard School Under Bangkok Metropolitan Administration

The purposes of this research were to identify: 1) to analysis the factors of the qualitative development of standard school under Bangkok Metropolitan Administration, 2) the comparison of the factors of the qualitative development of standard school under Bangkok Metropolitan Administration when considered in the differences school’s sizes, 3) the confirmation of the result of the comparison of the qualitative development of standard school under Bangkok Metropolitan Administration as the differences school’s sizes. The sample of this study were 205 schools under Bangkok Metropolitan Administration. The respondents were director, vice academic and vice personnel or teacher who responsible. The instruments for collecting the data were semi-structured interview and opinionniare. The statistics used in analyzing the data were frequency, percentage, mean, standard deviation, exploratory factor analysis and content analysis.

The research findings revealed that.

1. The factors of the qualitative development of standard school under Bangkok Metropolitan Administration comprised of nine factors: educational quality assurance process, teacher development, financial management, administrator potential, student quality, participation, communication, parents and community responsible, and work plan.

2. The result comparison of the qualitative development of standard school under Bangkok Metropolitan Administration found that these were no differences.

3. The confirmation of comparison on the component in different school size for a components, there were propriety, feasibility, accuracy, utility and accordance with the theories and the research conceptual frameworks.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)