การพัฒนากระบวนการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ประกอบการใช้ สถานการณ์จำลองเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

Main Article Content

ฝนทิพย์ นัดทะยาย
ฉลอง พันธ์จันทร์

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ประกอบการใช้สถานการณ์จำลอง เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการฟังและการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2) ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ประกอบการใช้ สถานการณ์จาลองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประกอบด้วย 2.1) ศึกษาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ประกอบการใช้สถานการณ์จำลอง วิชาภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามเกณฑ์ 75/75 2.2) เปรียบเทียบความสามารถด้านการฟังภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ประกอบการใช้สถานการณ์จำลอง ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 2.3) เปรียบเทียบความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิด ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ประกอบการใช้สถานการณ์จำลองระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยผู้วิจัยใช้ กระบวนการวิจัยและพัฒนา R&D จำนวน 3 ระยะ ดำเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ประกอบด้วย ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพปัญหาและข้อมูลพื้นฐานการจัดกิจกรรมการเรียน วิชาภาษาอังกฤษโดยการสอบถามนักเรียนใน 3 โรงเรียน รวม 74 คน โดยวิธีการวัดจากกลุ่มตัวอย่าง สังเกตการเรียนภาษาอังกฤษในชั้นเรียน จำนวน 1 ห้อง นักเรียน 25 คน และสัมภาษณ์ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ จำนวน 3 คน และสังเคราะห์เพื่อออกแบบ การจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ประกอบสถานการณ์จาลองส่งเสริมความสามารถด้านการฟัง และการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนตามกรอบแนวคิดดังกล่าว ระยะที่ 2 การทดลองใช้การจัดการเรียนรู้ที่ออกแบบไว้ในระยะแรกกับนักเรียนโรงเรียนผานกเค้า และระยะที่ 3 การศึกษาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น โดยนำไปใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านห้วยส้มใต้ จำนวน 25 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐานของนักเรียน 2) แบบสัมภาษณ์ครูผู้สอน 3) แบบสังเกตชั้นเรียน 4) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ประกอบสถานการณ์จำลอง 5) แบบทดสอบ ด้านการฟังภาษาอังกฤษ ชนิดเลือกตอบ 10 ข้อ และแบบอัตนัย 5 ข้อ 6) แบบทดสอบด้านการพูดภาษาอังกฤษเป็นแบบวัดภาคปฏิบัติ จำนวน 5 รายการ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมุติฐานด้วย t–test (Dependent Samples)

ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้

1. ผลการศึกษาสภาพปัญหาและข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ด้านการฟัง และการพูดภาษาอังกฤษ พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนผานกเค้าและโรงเรียนบ้านห้วยส้มใต้ ยังมีปัญหาและความต้องการในการพัฒนาความสามารถด้านการฟัง และการพูดภาษาอังกฤษ ซึ่งผู้วิจัยสังเคราะห์ ออกแบบการจัดการเรียนรู้เสริมสร้างทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษประกอบด้วย 5 ขั้น ได้แก่ 1) ขั้นนำเข้าสู่ บทเรียน 2) ขั้นนำเสนอความรู้ 3) ขั้นฝึกปฏิบัติและสะท้อนผล 4) ขั้นการปรับใช้ภาษา และ 5) ขั้นสรุปและ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขณะที่ผลการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิด ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ประกอบสถานการณ์จำลอง วิชาภาษาอังกฤษของผู้เชี่ยวชาญ พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้ มีคุณภาพโดยรวมมีความเหมาะสม แผนการจัดการเรียนรู้บางแผนอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด และผลการประเมิน โดยรวมอยู่ในระดับมาก

2. ผลการศึกษากระบวนการเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ประกอบการใช้สถานการณ์ จำลองเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ

2.1 การจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ประกอบสถานการณ์จำลอง เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการฟังและการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 72.49/76.00 ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้

2.2 นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ประกอบ สถานการณ์จำลอง มีความสามารถด้านการฟังหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

2.3 นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ประกอบ สถานการณ์จำลองมีความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05

 

Development of Learning Process Based on Constructivist Theory Combined with Simulation Approach to Enhance Abilities in Listening and Speaking English of Mathayomsuksa 1 Students

The purpose of this study were : 1) to develop learning management based on Constructivist theory combined with simulation approach to enhance abilities in listening and speaking English of Mathayomsuksa1students, 2) to study the products of learning management based on Constructivist theory combined with simulation approach for Mathayomsuksa 1 students, those were : 2.1) to find out the efficiency of learning management based on Constructivist theory combined with simulation approach in English for Mathayomsuksa 1 level, with the required establishment of 75/75, 2.2) to compare ability in English listening of students, between before and after learning based on that approach, and 2.3) to compare ability in English speaking of students, between before and after learning based on that approach. This study was provided on Research and Development methodology for 3 phases in the academic year of 2015, those were : The first phase was studied for the preliminary problems and needs concerned with English learning management, that using the questionnaire with 74 students, observing for the students’ learning in class, and interviewing teachers, then synthesized and designed for learning management based on Constructivist theory combined with simulation approach, to enhance abilities in listening and speaking English of Mathayomsuksa 1 students. The second phase was trying-out learning management with Matthayomsuksa 1 students in Phanok-Khoa school. Lastly, the third phase was implementing for learning management with 25 students in Ban Huay Somtai school. The research instruments were comprised of: 1) questionnaire for the students gave about current state of leaning management, 2) interviewing forms for teachers about problems and needs of learning management in English, 3) observing form for the classroom learning management, 4) plans for learning management based on Constructivist theory combined with simulation approach for 8 plans, with 16 hours, 5) the test for students’ listening ability with 10 items of multiple choices and 5 items of subjective test, and 6) the 5 items of performance test for speaking ability. The statistics used for analyzing data were percentage, mean, standard deviation, and t-test (Dependent samples) was employed for testing hypotheses.

The results of study were as follows :

1. The results of study for preliminary information of current state and problems about learning management for English listening and speaking, in Phanok-Khoa school and Ban Huay Somtai school, found that students pertained in problems and needs to improve of higher listening and speaking abilities. The author synthesized and designed for learning management based on Constructivist theory combined with simulation approach to enhance abilities in English listening and speaking of students, that consisted of 5 steps were as: 1) Engagement in learning, 2) Presentation of new knowledge, 3) Practice drill and reflection, 4) Application for language, and 5) Concluding and reciprocity of knowledge. Additionally, the assessing for quality and appropriateness of learning management plans by experts were at a high to highest level for each plan, and was at a high level for overall of plans.

2. The study Learning Process Based on Constructivist Theory Combined with Simulation Approach To Enhance Abilities in Listening and Speaking English.

2.1 The learning management based on Constructivist theory combined with simulation approach to enhance abilities in English listening and speaking of students, had the efficiencies of 72.49/76.00.

2.2 The students who learned based on Constructivist theory combined with simulation approach showed higher of listening ability in English than before learning at the .05 level of significance.

2.3 The students who learned based on Constructivist theory combined with simulation approach, showed higher of speaking ability in English than before learning, at the .05 level of significance.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)