การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงและภูมิปัญญาไทยอันนาไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ จังหวัดอุบลราชธานี

Main Article Content

วิสุทธิ์ ราตรี

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคของแหล่งเรียนรู้โรงเรียนบ้านท่าบ่อ เพื่อการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาไทย อันนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 2) ศึกษาหารูปแบบของแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนบ้านท่าบ่อ เพื่อการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิป๎ญญาไทย อันนำไปสู่ สังคมแห่งการเรียนรู้ และ 3) นำเสนอรูปแบบการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนบ้านท่าบ่อ เพื่อการขับเคลื่อน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาไทย อันนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ในโรงเรียนบ้านท่าบ่อ ตาบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการวิจัยพบว่า

1. ปัญหาและอุปสรรคของแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนบ้านท่าบ่อ ได้แก่ คณะครูขาดความรู้ความเข้าใจ และความมุ่งมั่นในการดำเนินงานตามโครงการ นักเรียนบางส่วนขาดความมุ่งมั่น บริเวณโรงเรียนไม่เพียงพอ และเหมาะสม ขาดตัวอย่างหรือรูปแบบที่จะนำมาใช้ในโรงเรียน วิทยากรท้องถิ่นมีน้อย ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ ขาดแคลนงบประมาณ ขาดความร่วมมือจากชุมชน

2. ผลการศึกษาหารูปแบบของแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนบ้านท่าบ่อ โรงเรียนได้จัดตั้งทีมงานวิจัยขึ้น โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นหัวหน้าทีมและบุคลากรทุกคนในโรงเรียนเป็นทีมงาน และมีศึกษานิเทศก์จังหวัด เป็นผู้ประสานงานมีการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ทีมวิจัยด้วยการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และ การไปศึกษาดูงานศิลปหัตถกรรมที่เมืองทองธานี กรุงเทพฯ กับที่โรงเรียนธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม และรูปแบบที่ได้คือ การจัดทำหลักสูตรหรือโครงงานและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน 7 หลักสูตรและ 3 โครงงาน

3. รูปแบบการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านท่าบ่อ ประกอบด้วย 7 หลักสูตร และ 3 โครงงานคือ หลักสูตรบูรณาการเทียนพรรษา หลักสูตรนิทานพื้นบ้าน (สาระภาษาไทย) หลักสูตรดนตรี พื้นเมืองโปงลาง (สาระดนตรีนาฏศิลป์) หลักสูตรการพายเรือ (สาระสุขศึกษาและพลศึกษา) หลักสูตรประวัติ หมู่บ้านท่าบ่อ (สาระสังคมศึกษา) หลักสูตรมัคคุเทศก์น้อย (สาระภาษาอังกฤษ) หลักสูตรบายศรี (สาระการงานอาชีพ และเทคโนโลยี) โครงงานคณิตคิดสนุก (สาระคณิตศาสตร์) โครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต (สาระวิทยาศาสตร์) และโครงงานนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

 

The Development of School Resources on Promotion Sufficiency Economic and Local Wisdom For Learning Society in Tabao School Ubon Ratchathani

The purposes of this research were 1) to study problems and obstructions on resources in Taboa School to promotion sufficiency economic and local wisdom for learning society 2) to find the model of resources in Taboa School to promotion sufficiency economic and local wisdom for learning society and 3) to present the model of resources in Taboa School to promotion sufficiency economic and local wisdom for learning society. The quality research studied at Tabao School, Jaramae district, Muang Ubon, Ubon Ratchathani province.

The research findings were as follow;

1. The problems and obstructions on resources in Taboa School were the lack of Knowledge and intention in work on the project of the teacher, the lack of intention of the pupils, the lack of area to work on the project, the lack of good samples, the lack of local wisdom, the lack of instrument budget and community coorperation.

2. The studied to find the model of school resources were the research team lead By school administrator and coordinated by supervisor, the research team studied in related documents and researches, tour to studied student handecraft fair at Muang Thong Thanee Bankok and Thatpanom school Nokornpanom province and created 7 curriculum and 3 projects.

3. The model to developed resources in Taboa School consisted of 7 curriculum and 3 Projects; the intregrated curriculum on Bhuddhist lent candle, the curriculum of folk tale, the curriculum of Pong Lang, the curriculum of row boat, the curriculum of Ban Taboa history, the curriculum of small guide, the curriculum of rice offering, the project of joyful mathmetic, the project of science for life and the project of thai massage for health.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)