การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

Main Article Content

ศุภรัตน์ ชำนิธุระการ
วีระยุทธ ชาตะกาญจน์
พรศักดิ์ จินา

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 และเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ระหว่าง สถานภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และขนาดสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จำนวน 120 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าที่ (t-test) ในการทดสอบ สมมติฐาน

ผลการวิจัยพบว่า

1. การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทุกด้าน คือด้านบริหารงานวิชาการ ด้านบริหารบุคคล ด้านบริหารงบประมาณและด้านบริหารทั่วไปอยู่ใน ระดับมากที่สุด

2. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ที่มีสถานภาพต่างกันมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมี นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 12 ที่มีขนาดสถานศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมี นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 

The Participation in Educational Management of Basic Education Commission Secondary Educational Service Area Office Area 12

The objective of this research were to study for, participation in education management of the basic education under the jurisdiction of Secondary Education Region 12 and compare their involvement in the management of the basic education under the jurisdiction of the school district. 12 between the status of basic education. And Education The samples used in this research is the basic education schools under the jurisdiction of the school district, 12 of the 120 people the tools used to collect data. A questionnaire rating scale (Rating scale). The statistics used for data analysis were percentage points on average. And standard deviation values. t-test to test the hypothesis. The research finding.

The results showed that

1. The involvement of the education committees in basic education schools. Under the jurisdiction of the school district, 12 were at the highest level. Considering it was found that all aspects of academic administration. The executive Administration budget General and administrative expenses in the highest level.

2. The Board of Education in Education Management Schools Office. Secondary Educational Service Area Office Area 12 with the same status as part of the overall education differently. Level of statistical significance. 01 and Basic Education Commission under the Office of Education Area High School District 12 school that is different. Participation in education as a whole is different. Level of statistical significance. 01.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)