การพัฒนาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้คุณลักษณะเด่นชัดเฉพาะของโรงเรียน สู่ความเป็นโรงเรียนประถมศึกษาเอกชนยอดนิยมในภาคใต้

Main Article Content

นรรถสรรพ เล็กสู่
อรุณ จุติผล
ธีระ รุญเจริญ

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) กำหนดองค์ประกอบคุณลักษณะเด่นชัดเฉพาะของโรงเรียน ประถมศึกษาเอกชนยอดนิยมในภาคใต้ 2) พัฒนาตัวบ่งชี้ของแต่ละองค์ประกอบคุณลักษณะเด่นชัดของโรงเรียน ประถมศึกษาเอกชนยอดนิยมในภาคใต้ และ 3) ยืนยันความเที่ยงตรงตามสภาพจริงของตัวบ่งชี้กับกลุ่มผู้รู้แจ้งชัด โดยดำเนินการวิจัยดังนี้ (1) ศึกษาสังเคราะห์วิเคราะห์จากแนวคิดจากวรรณกรรม และการวิจัย แล้วสรุปองค์ประกอบ โดยนำองค์ประกอบที่ได้ไปสัมภาษณ์ผู้มีความรู้และประสบการณ์ แล้วนำมาจัดทำตัวบ่งชี้คุณลักษณะเด่นชัดเฉพาะ (2) นำตัวบ่งชี้คุณลักษณะเด่นชัดเฉพาะมาสร้างเป็นแบบประเมินความเหมาะสมของตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบ ให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินเพื่อตรวจสอบความตรงของตัวบ่งชี้ผลปรากฏว่า มีค่า CVI 0.93 หลังจากนั้นก็นามาสร้าง เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการดำเนินการตามตัวบ่งชี้เพื่อตรวจสอบความเชื่อถือได้จาก 50 คน ได้ค่าความเชื่อถือได้ เท่ากับ .978 (3) พัฒนาแบบสอบถามให้สมบูรณ์ และให้กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยผู้บริหารและครู จำนวน 120 คน ประเมิน นำแบบสอบถามมาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ และสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล (4) สร้างเครื่องมือ เพื่อตรวจสอบยืนยันความเที่ยงตรงจากผู้รู้แจ้งชัด จำนวน 50 คน และนำมาวิเคราะห์ข้อมูล

ผลการวิจัยพบว่า

1. องค์ประกอบหลักคุณลักษณะเด่นชัดเฉพาะของโรงเรียนสู่ความเป็นโรงเรียนประถมศึกษา เอกชนยอดนิยมในภาคใต้ มี 8 องค์ประกอบหลัก คือ ด้านชื่อเสียง ด้านอัตลักษณ์ ด้านวัฒนธรรมองค์กร ด้านความสัมพันธ์ชุมชน ด้านคุณลักษณะเฉพาะ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านความปลอดภัย และด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ

2. องค์ประกอบและตัวบ่งชี้คุณลักษณะเด่นชัดเฉพาะของโรงเรียนประถมศึกษายอดนิยม ในภาคใต้ มี 10 องค์ประกอบ 79 ตัวบ่งชี้ คือ 1) องค์ประกอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ มี 17 ตัวบ่งชี้ 2) องค์ประกอบด้านความสัมพันธ์ชุมชน มี 17 ตัวบ่งชี้ 3) องค์ประกอบด้านความปลอดภัย มี 12 ตัวบ่งชี้ 4) องค์ประกอบด้านอัตลักษณ์ มี 6 ตัวบ่งชี้ 5) องค์ประกอบด้านวัฒนธรรมองค์กร มี 5 ตัวบ่งชี้ 6) องค์ประกอบด้านคุณลักษณะเฉพาะ มี 5 ตัวบ่งชี้ 7) องค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อม มี 3 ตัวบ่งชี้ 8) องค์ประกอบด้านบุคลากร มี 6 ตัวบ่งชี้ 9) องค์ประกอบด้านมนุษยสัมพันธ์ มี 3 ตัว และ 10) องค์ประกอบ ด้านชื่อเสี่ยง มี 5 ตัวบ่งชี้

3. จากการนำตัวบ่งชี้ที่ค้นพบไปทดสอบกับกลุ่มผู้รู้แจ้งชัด ปรากฏว่า มีนัยสำคัญทางสถิติ ทุกตัวบ่งชี้ ซึ่งสามารถยืนยันได้ว่า ทั้ง 79 ตัวบ่งชี้ มีความเที่ยงตรงตามสภาพจริง

 

A Development of Factors and Indicators Composing Brand Towards Popularity Private Elementary Education School in Southern

The objectives of the research were to study the Factors and Indicators Composing Brand of Popularity Private Elementary Education Schools Southern Thailand , each indicator supporting the Composing Brand, and confirmation of concurrent validity of the indicators and known-group validity. The researcher analyzed and synthesized various documents related to indicators supporting the Indicators Composing Brand of Popularity Private Elementary Education Schools, interviews of the educated, the experienced or the expert in order to designate factors and indicators. Ten experts based on Content Validity Index reviewed the research tool. The CVI was at .93 and the level of confidence was .978 The researcher then revised and re-edited the questionnaire to respond the recommendation of the experts and submitted the re-edited questionnaire to the thesis advisors to recheck. The try-out was conducted with 50 administrators and teachers working in the private primary school. The date collected ware analyzed to find out discrimination and reliability of the questionnaire though Alpha Reliability Coefficient. The Questionnaire was improved and submitted to the thesis advisors to make a final approval. The questionnaire was used to collect date from 120 administrators and teachers. The data collected were analyzed by Exploratory Factor Analysis and Factor Extraction for grouping factors through Principal component Analysis and Varimax Orthogonal Rotation Method.

The results were used to finalize the factors.

1. There were 10 factors and 79 indicators. By using the indicators, the researcher constructed a questionnaire to collect the data form 50 parent of Know Group working in the most popular private primary schools. The data were analyzed by t-test criteria-referenced interpretation of means at high level (μ = 3.50 ) by a statistic-analysis computer program to confirm concurrent validity.

2. It was found that there were 10 factors and 79 indicators supporting the Factors and Indicators Composing Brand of Popularity Private Elementary Education Schools Southern Thailand. The variance of 79 indicators was 85.390 as the following order of factors; Factor 1) consists of 17 indicators; Factor 2) consists of 17 indicators ; Factor 3 ) consists of 12 indicators; Factor 4 ) consists of 6 indicators; Factor 5) consists of 5 indicators; Factor 6) consists of 5 indicators; Factor 7) consists of 3 indicators; Factor 8) consists of 6 indicators; Factor 8) consists of 6 indicators; Factor 9) consists of 3 indicators; Factor 13) consists of 5 indicators

3. After all indicators were conducted with the known group, the results were statistically significant. This confirmed the concurrent validity of all 37 indicators.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)