การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้โดยผสานแนวคิดทฤษฎีการประมวลผลข้อมูล ประกอบกลุ่มร่วมมือเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

Main Article Content

ณัชชา ทัดภูธร
ธีระพงษ์ มีไธสง

Abstract

การวิจัยครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อ (1) พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้โดยผสานแนวคิดทฤษฎี การประมวลผลข้อมูลประกอบกลุ่มร่วมมือ เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านและการเขียน ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (2) ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยผสานแนวคิดทฤษฎีการประมวลผล ข้อมูลประกอบกลุ่มร่วมมือ เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียน ดังนี้ (2.1) ศึกษาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้โดยผสานแนวคิดทฤษฎีการประมวลผลข้อมูลประกอบกลุ่มร่วมมือ ตามเกณฑ์ 75/75 (2.2) เปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียน ที่ได้รับการจัด การเรียนรู้โดยผสานแนวคิดทฤษฎีการประมวลผลข้อมูลประกอบกลุ่มร่วมมือ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน (2.3) เปรียบเทียบความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียน ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยผสาน แนวคิดทฤษฎีการประมวลผลข้อมูลประกอบกลุ่มร่วมมือ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบสอบถามนักเรียนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 2) แบบสัมภาษณ์ครูและนักเรียน 3) แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียนในชั้นเรียน 4) แผนการจัดการเรียนรู้โดยผสานแนวคิดทฤษฎีการประมวลผลข้อมูล ประกอบกลุ่มร่วมมือ วิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 8 แผน 5) แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษ 6) แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษ เป็นแบบทดสอบอัตนัยจำนวน 2 ข้อ สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมุติฐานด้วย t– test (Dependent Samples)

ผลการวิจัย พบว่า

1. ผลการศึกษาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ประกอบด้วย 5 ขั้น ได้แก่ 1) ขั้นเตรียม ความพร้อม 2) ขั้นนำเสนอความรู้ 3) ขั้นฝึกปฏิบัติและสะท้อนผล 4) ขั้นการปรับใช้ภาษา 5) ขั้นสรุปและ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมีคะแนนผลการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้จาก ผู้เชี่ยวชาญ รายแผนอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด และผลการประเมินโดยรวม อยู่ในระดับมาก

2. ผลการจัดการเรียนรู้โดยการผสานแนวคิดทฤษฎีการประมวลผลข้อมูลประกอบกลุ่ม ร่วมมือ วิชาภาษาอังกฤษ พบว่า

2.1 ผลการศึกษาหาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้โดยผสานแนวคิดทฤษฎีการประมวลผล ข้อมูลประกอบกลุ่มร่วมมือ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.34/87.99 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 75/75

2.2 นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยการผสานแนวคิดทฤษฎีการประมวลผลข้อมูล ประกอบกลุ่มร่วมมือ มีความสามารถด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05

2.3 นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยการผสานแนวคิดทฤษฎีการประมวลผลข้อมูล ประกอบกลุ่มร่วมมือมีความสามารถด้านการเขียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 

Development of Learning Process Based on Information Processing Theory with Cooperative Learning Approach to Enhance Abilities on Reading Comprehension and Writing in English of Prathomsuksa 5 Students

The purpose of this study were : 1) to develop learning management process based on Information Processing theory with Cooperative Learning approach to enhance abilities on reading comprehension and writing in English of Prathomsuksa 5 students, 2) to study the outcomes of learning management based on Information Processing theory with Cooperative Learning approach for Prathomsuksa 5 students, those were : 2.1) to find out the efficiency of learning management based on Information Processing theory with Cooperative Learning approach in English, with the required establishment of 75/75, 2.2) to compare ability in English reading comprehension of students, between before and after learning based on that approach, and 2.3) to compare ability in English writing of students, between before and after learning based on that approach. The research instruments were comprised of: 1) questionnaire for the students gave about current state of leaning management, 2) interviewing forms for teachers and students about problems and needs of learning management in English, 3) observing forms for the classroom learning management, 4) plans for learning management based Information Processing theory with Cooperative Learning approach in English for 8 plans. 5) the test for students’ reading comprehension. and 6) the 2 items of subjective test for writing ability. The statistics used for analyzing data were percentage, mean, standard deviation, and t-test (Dependent sample) was employed for testing hypotheses.

The results of study were as follows :

1. The results of study, that consisted of 5 steps were as: 1) Preparation step ,

2) Presentation of knowledge, 3) Practice drill and reflection, 4) Application with language, and 5) Concluding and reciprocity of knowledge. Additionally, the assessing for quality and appropriateness of learning management plans by experts were at a high to highest level for each plan, and was at a high level for overall of plans.

2. The result of learning management based on Information Processing theory with Copperative learning approach for English subject reveals.

2.1 The result of study learning management based on Information Processing theory with Cooperative Learning approach to enhance abilities in English reading comprehension and writing of students, had the efficiencies of 84.34/87.99, which was higher than the criterion establishment.

2.2 The students who learned based on Information Processing theory with Cooperative Learning approach showed higher of reading comprehension ability than before learning at the .05 level of significance.

2.3 The students who learned based on Information Processing theory with Cooperative Learning approach, showed higher of writing ability in English than before learning, at the .05 level of significance.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)