Return to Article Details การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้โดยผสานแนวคิดทฤษฎีการประมวลผลข้อมูล ประกอบกลุ่มร่วมมือเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 Download Download PDF