กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การส่งเสริมความสามารถในการแปลความหมายข้อมูลและประจักษ์พยานเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ระบบนิเวศจำลองร่วมกับ การกระตุ้นด้วยการประเมิน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy