กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาความเข้าใจมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้วิธีการแบบเปิด: การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy