Return to Article Details ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการบริหารจัดการพัฒนาบุคลากร ด้านมาตรฐานวิชาชีพครู รองรับ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนปิติศึกษา ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย Download Download PDF