ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการบริหารจัดการพัฒนาบุคลากร ด้านมาตรฐานวิชาชีพครู รองรับ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนปิติศึกษา ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

Main Article Content

ผกากรอง ปงศักดิ์
ประเวศ เวชชะ
พูนชัย ยาวิราช

Abstract

การวิจัยเรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการบริหารจัดการพัฒนาบุคลากรด้านมาตรฐานวิชาชีพครูรองรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนปิติศึกษา เป็นการวิจัยเชิงนโยบาย โดยใช้ออกแบบการวิจัยแบบผสมผสาน ที่เก็บข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาสภาพสมรรถนะบุคลากรด้านมาตรฐานวิชาชีพครู ใช้เครื่องมือและแบบประเมินปลายปิดสภาพสมรรถนะบุคลากรด้านมาตรฐานวิชาชีพครู และแบบบันทึกเกี่ยวกับข้อมูลอายุงานของครูและบุคลากรของโรงเรียนปิติศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเนื้อหาสำคัญ และสังเคราะห์แล้วสรุปเป็นความเรียง วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อหาเหตุและปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อสมรรถนะบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพครู วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อหานโยบายสำคัญในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านมาตรฐานวิชาชีพครู โดยใช้เครื่องมือประเด็นการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลเนื้อหาสำคัญ และสังเคราะห์แล้วสรุปเป็นความเรียง

สภาพสมรรถนะบุคลากรด้านมาตรฐานวิชาชีพครู พบว่าระดับคุณภาพด้านสมรรถนะหลัก พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพการดำเนินงานดี เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย โดยด้านการพัฒนาตนเองมากที่สุด รองลงมาได้แก่ สมรรถนะด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู การทำงานเป็นทีม และการบริการที่ดี ส่วนระดับคุณภาพด้านสมรรถนะประจำสายงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพการดำเนินงาน ดี เมื่อพิจารณา เป็นรายด้านพบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย โดยด้านการพัฒนาผู้เรียนมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ สมรรถนะด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน ภาวะผู้นำครู การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน แต่สำหรับการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้การบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ยังอยู่ในระดับคุณภาพปานกลางเท่านั้นเหตุและปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อสมรรถนะบุคลากรด้านมาตรฐานวิชาชีพครู โดยภาพรวมระบบการสรรหาคัดเลือก โรงเรียนมีโอกาสในการสรรหาบุคลากรที่ได้รับมาตรฐานวิชาชีพครูที่น้อย จึงเป็นไปได้ยากที่จะสามารถคัดเลือกบุคลากรที่ได้ รับมาตรฐานวิชาชีพครูตั้งแต่เข้าเริ่มทำงาน หากโรงเรียนไม่สามารถสรรหาบุคคลเหล่านี้ได้ในเบื้องต้น จำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาบุคลากรให้ไปถึงนโยบายดังกล่าว ดังนั้นในระหว่างกระบวนการพัฒนานั้นจึงเกิดการไหลออกของบุคลากรซึ่งทำให้การดำรงอยู่ของบุคลากรที่จะได้รับมาตรฐานวิชาชีพครูเกิดความไม่ต่อเนื่อง

ข้อเสนอเชิงนโยบายในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านมาตรฐานวิชาชีพครู ประกอบด้วย

1. นโยบายเร่งด่วน

จัดให้มีระบบ กระบวนการผลิตบุคลากรที่มีมาตรฐานวิชาชีพครูที่พึงประสงค์ก่อนเข้าเริ่มปฏิบัติงานจริง จัดให้มีระบบดูแลและรักษามาตรฐานวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอ มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากหลากหลายแวดวงวิชาชีพอื่นที่สร้างกระบวนการเรียนรู้ในเรื่องความซื่อตรงต่อวิชาชีพ

2. นโยบายระยะสั้น

จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรด้านมาตรฐานวิชาชีพครูเป็นโครงการต่อเนื่อง ทำสัญญาการทำงานผูกพันระหว่างโรงเรียนและครูระยะสั้น 2 ปี เพื่อการพัฒนาที่ต่อเนื่องและแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนครูบ่อยสนับสนุนให้ครูและบุคลากรของโรงเรียนเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองตามสายงานที่รับผิดชอบ มีการวัดประเมินผลครูและบุคลากรของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องทุกภาคเรียน

3. นโยบายระยะยาว

จัดตั้งกองทุนสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนปิติศึกษา จัดกองทุนสนับสนุนทุนเพื่อการศึกษาต่อสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา แล้วจัดทำสัญญาคืนทุนโดยทำงานคืนทุนให้กับโรงเรียนภายในระยะเวลาอย่างน้อย 2 ปี

 

The Proposal of Managerial Policy for Developing Teacher’s Teaching Profession for 21st century in Piti Suksa School Tumbon Rimkok Muang District Chiang Rai

This study is the policy research with a mix of quantitative and qualitative research methods. The purposes were the following of: 1) to study the teacher competency using closed-ended evaluation form and a record of period of employment. The data were analyzed, synthesized and narrated. 2) to find out the important factors that affect the teacher’s competency; 3) to find out the important policies in developing the teachers competency management. The data were analyzed, synthesized and narrated by using group discussion.

The teacher’s competency. The findings revealed that the performance of teachers is found that the core quality in overall production is good. The consideration by each aspect is good by the average of maximum to minimum starting with self-development following by the aim of achievement, courtesy and moral of the career, team and service. The quality of a job performance is good in overall by considering in each aspect from the average of maximum to minimum by starting with learner development and followed by the capacity of classroom management, leadership, analysis, synthesis and research for learners. The aspect of building relationships with the community-based on learning, course management and learning management are in the medium quality. Causes and factors that affect the performance of employee as a teacher related to the overview of recruitment system. School has a few chances of recruiting teachers who have been fully certified. That is the difficulty for the school to have a fully certified teacher since the beginning. The teachers then need to be trained as according to the standard and reach the set up policy. Therefore, during the development process, there are turnover of persons that makes discontinuities.

The policies to improve the performance of personal management are as follows.

1. Urgent Policy

Providing personnel development under the teacher certified standard before starting to work. Provide and maintain the standard system as always. Exchange the idea from other professions to learn the loyalty the profession.

2. Short Term Policy

The project of personal development should be continued. Short contract between teacher and the school should be at least for 2 years and continue to prevent the teacher’s rotation. Support the teachers and staffs in the school to get training related to their jobs and responsibility. Continue the assessment of teachers and staff in every semester.

3. Long Term Policy

Provide the provident fund or amount of budget for teachers and staffs in Piti Suksa School such as the education budget for teachers under the condition of working in the school at least for 2 years after getting the budget.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Articles