บรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาพรรณ ไชยานนท์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

กองบรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชีพ พุทธประเสริฐ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

รองศาสตราจารย์ ดร.นิโลบล นิ่มกิ่งรัตน์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

รองศาสตราจารย์ ดร.จงกลบดินทร์ แสงอาสภวิริยะ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร กิรติการกูล

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวิศ จิตรวิจารณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรุณสิริ ใจมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 

 ดร.บัณฑิตา อินสมบัติ

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

 

 ดร.สุดาพร ปัญญาพฤกษ์

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

กองจัดการและพิสูจน์อักษร

 

ผศ.วีณารัตน์ แสวงกิจ

 
 

อ.ดร.จินดา ศิริตา

 
 

นางสาวพิณทิพย์ คำมาต

 

 

นายณัฐพล ป่าไร่

 

 

นางศรีสุดา ไชยศรี

 

 

นายรัชชานนท์ แย้มศรี  

 

นางสาวประภัสสร พรมเมือง