Return to Article Details การวิเคราะห์ศัพท์ว่า “ปฺรตีตฺยสมุตฺปาทํ” ในโศลกประณาม (ไหว้ครู) ในคัมภีร์ “มูลมัธยมกการิกา” ของพระนาคารชุน Download Download PDF