กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การใช้อรรถกถาวินิจฉัยศัพท์ดั้งเดิม: กรณีศึกษาคัมภีร์ทีฆนิกาย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF