วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม (e-JODIL)
กลับไปที่รายละเอียดของบทความ นวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการความรู้ เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF