กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การวิจัยเพื่อสร้างทฤษฎีฐานราก: การจัดการสมรรถนะการประกอบอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการในบริบทของประเทศไทย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy