กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การรับรู้ถึงการได้รับการสนับสนุนจากองค์กร พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร และผลการปฏิบัติงานด้านวิชาการของบุคลากรสายวิชาการในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มรัตนโกสินทร์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy